Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika Euro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 4. septembru 2009

8. septembra 2009

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 4. septembra 2009 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) znížil o 31 mil. EUR v dôsledku predaja zlata dvoma centrálnymi bankami Eurosystému (v súlade s Dohodou centrálnych bánk o zlate, ktorá nadobudla účinnosť 27. septembra 2004).

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií a transakcií na dodanie likvidity v amerických dolároch znížila o 0,2 mld. EUR na 194,4 mld. EUR.

Mimoriadne obchody

Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
2. septembra 2009 7-dňový menový swap na dodanie likvidity vo švajčiarskych frankoch (EUR/CHF) 15,5 mld. CHF 15,3 mld. CHF
3. septembra 2009 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 42,1 mld. USD 41,6 mld. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci dočasných vzájomných menových dohôd (swapových liniek) medzi Európskou centrálnou bankou a Swiss National Bank a Federálnym rezervným systémom. Menový swap EUR/CHF nemal žiadny vplyv na čistú devízovú pozíciu Eurosystému.

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné ako účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív) sa zvýšil o 0,9 mld. EUR na 305,2 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) sa zvýšila o 2,8 mld. EUR na 770 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa takmer nezmenil a predstavuje 134,6 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 3 mld. EUR na 566,6 mld. EUR. V stredu 2. septembra 2009 bola splatná hlavná refinančná operácia v objeme 77,5 mld. EUR a bola vyrovnaná nová vo výške 72,1 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,1 mld. EUR (podobne ako v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 140,1 mld. EUR (v porovnaní so 142,6 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa v týždni končiacom sa 4. septembra 2009 zvýšil o 1,4 mld. EUR na 10,2 mld. EUR.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) v dôsledku všetkých transakcií klesol o 3,4 mld. EUR na 199,6 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 232 081 −31
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 196 250 −999
2.1 Pohľadávky voči MMF 58 009 65
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 138 241 −1 064
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 58 918 −366
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 16 999 −359
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 16 999 −359
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 706 663 −5 448
5.1 Hlavné refinančné operácie 72 086 −5 444
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 634 429 6
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 74 −35
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 74 24
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 23 335 1 241
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 315 423 2 332
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 10 224 1 436
7.2 Ostatné cenné papiere 305 199 896
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 36 230 0
9 Ostatné aktíva 233 588 1 746
Úhrn aktív 1 819 488 −1 884
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 770 013 2 846
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 339 684 −5 843
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 199 572 −3 368
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 140 108 −2 469
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 4 −6
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 164 −55
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 145 287 32
5.1 Verejná správa 134 635 35
5.2 Ostatné záväzky 10 653 −3
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 94 068 677
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 1 768 −1 653
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 12 714 477
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 12 714 477
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 46 286 0
10 Ostatné pasíva 148 747 1 635
11 Účty precenenia 187 797 0
12 Kapitál a rezervy 72 958 0
Úhrn pasív 1 819 488 −1 884
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá