Meklēšanas opcijas
Home Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ieteikumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2009. gada 4. septembrī

2009. gada 8. septembrī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2009. gada 4. septembrī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 31 milj. euro, divām Eurosistēmas centrālajām bankām pārdodot zeltu (saskaņā ar Centrālo banku nolīgumu par zeltu, kas stājās spēkā 2004. gada 27. septembrī).

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu un likviditāti palielinošo darījumu ASV dolāros rezultātā samazinājās par 0.2 mljrd. euro (līdz 194.4 mljrd. euro).

Ārkārtas darījumi

Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2009. gada 2. septembris Likviditāti palielinoša valūtas mijmaiņas operācija (EUR/CHF) Šveices frankos ar dzēšanas termiņu 7 dienas 15.5 mljrd. Šveices franku 15.3 mljrd. Šveices franku
2009. gada 3. septembris Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 42.1 mljrd. ASV dolāru 41.6 mljrd. ASV dolāru

Likviditāti palielinošus darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp Eiropas Centrālo banku un Šveices nacionālo banku un Federālo rezervju sistēmu. EUR/CHF ārvalstu valūtas mijmaiņas operācija neietekmēja Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīro pozīciju.

Eurosistēmas vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 0.9 mljrd. euro (līdz 305.2 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 2.8 mljrd. euro (līdz 770 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) faktiski nemainījās (134.6 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 3 mljrd. euro (līdz 566.6 mljrd. euro). Trešdien, 2009. gada 2. septembrī galvenajai refinansēšanas operācijai 77.5 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 72.1 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.1 mljrd. euro (aptuveni tāds pats kā iepriekšējā nedēļā), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 140.1 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 142.6 mljrd. euro).

Nedēļā, kas beidzās 2009. gada 4. septembrī, Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 1.4 mljrd. euro (līdz 10.2 mljrd. euro).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 3.4 mljrd. euro (līdz 199.6 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 232,081 −31
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 196,250 −999
2.1 SVF debitoru parādi 58,009 65
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 138,241 −1,064
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 58,918 −366
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 16,999 −359
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 16,999 −359
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 706,663 −5,448
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 72,086 −5,444
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 634,429 6
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 74 −35
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 74 24
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 23,335 1,241
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 315,423 2,332
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 10,224 1,436
7.2 Pārējie vērtspapīri 305,199 896
8 Valdības parāds euro 36,230 0
9 Pārējie aktīvi 233,588 1,746
Kopā aktīvi 1,819,488 −1,884
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 770,013 2,846
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 339,684 −5,843
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 199,572 −3,368
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 140,108 −2,469
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 4 −6
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 164 −55
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 145,287 32
5.1 Saistības pret valdību 134,635 35
5.2 Pārējās saistības 10,653 −3
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 94,068 677
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 1,768 −1,653
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 12,714 477
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 12,714 477
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 46,286 0
10 Pārējās saistības 148,747 1,635
11 Pārvērtēšanas konti 187,797 0
12 Kapitāls un rezerves 72,958 0
Kopā pasīvi 1,819,488 −1,884
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem