SØGEMULIGHEDER
Home Medier Explainers Forskning & Publikationer Statistik Pengepolitik Euroen Betalinger & Markeder Karriere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 4. september 2009

8. september 2009

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 4. september 2009, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 31 mio. euro. Faldet afspejlede to centralbanker i Eurosystemets salg af guld (i overensstemmelse med centralbankaftalen om guld af 27. september 2004).

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 0,2 mia. euro til 194,4 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner og likviditetstilførende transaktioner i amerikanske dollar.

Ekstraordinære transaktioner

Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
2. september 2009 EUR/CHF-valutaswap med en løbetid på 7 dage til formidling af likviditet i schweiziske franc CHF 15,5 mia. CHF 15,3 mia.
3. september 2009 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage USD 42,1 mia. USD 41,6 mia.

De likviditetstilførende transaktioner blev udført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line), som Den Europæiske Centralbank har med Schweizerische Nationalbank og Federal Reserve. EUR/CHF-valutaswappen havde ingen indflydelse på Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta.

Eurosystemets beholdninger af andre værdipapirer, end dem der holdes af pengepolitiske grunde (aktivpost 7.2), steg med 0,9 mia. euro til 305,2 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 2,8 mia. euro til 770 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) var stort set uændret og udgjorde 134,6 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 3 mia. euro til 566,6 mia. euro. Onsdag den 2. september 2009 udløb en primær markedsoperation på 77,5 mia. euro, og en ny på 72,1 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,1 mia. euro, hvilket var næsten det samme som i ugen før. Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 140,1 mia. euro (mod 142,6 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, som holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 1,4 mia. euro til 10,2 mia. euro i ugen, der sluttede den 4. september 2009.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 3,4 mia. euro til 199,6 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 232.081 −31
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 196.250 −999
2.1 Tilgodehavender hos IMF 58.009 65
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 138.241 −1.064
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 58.918 −366
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 16.999 −359
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 16.999 −359
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 706.663 −5.448
5.1 Primære markedsoperationer 72.086 −5.444
5.2 Langfristede markedsoperationer 634.429 6
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 74 −35
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 74 24
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 23.335 1.241
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 315.423 2.332
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 10.224 1.436
7.2 Andre værdipapirer 305.199 896
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 36.230 0
9 Andre aktiver 233.588 1.746
Aktiver i alt 1.819.488 −1.884
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 770.013 2.846
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 339.684 −5.843
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 199.572 −3.368
2.2 Indlånsfacilitet 140.108 −2.469
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 4 −6
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 164 −55
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 145.287 32
5.1 Offentlig forvaltning og service 134.635 35
5.2 Andre forpligtelser 10.653 −3
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 94.068 677
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 1.768 −1.653
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 12.714 477
8.1 Indlån og andre forpligtelser 12.714 477
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 46.286 0
10 Andre forpligtelser 148.747 1.635
11 Revalueringskonti 187.797 0
12 Kapital og reserver 72.958 0
Passiver i alt 1.819.488 −1.884
KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt