Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 4 september 2009

8 september 2009

Posten die geen verband houden met monetaire-beleidstransacties

In de week die eindigde op 4 september 2009 was de daling van EUR 31 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de verkoop van goud door twee centrale banken van het Eurosysteem, in overeenstemming met de “Central Bank Gold Agreement” (Goudovereenkomst tussen de Centrale Banken) die op 27 september 2004 in werking is getreden.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 0,2 miljard naar EUR 194,4 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties en van in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties.

Bijzondere transacties

Valutadatum Type transacties Vervallen bedrag Nieuw bedrag
2 september 2009 7-daagse in Zwitserse frank luidende liquiditeitsverschaffende EUR/CHF-deviezenswap CHF 15,5 miljard CHF 15,3 miljard
3 september 2009 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 42,1 miljard USD 41,6 miljard

De liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke, wederzijdse kredietovereenkomsten (“swap lines”) van de Europese Centrale Bank met respectievelijk de Zwitserse nationale bank en het Federal Reserve System. De EUR/CHF-deviezenswap had geen effect op de nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetaire-beleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.2) stegen met EUR 0,9 miljard naar EUR 305,2 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 2,8 miljard naar EUR 770 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) bleven vrijwel onveranderd op EUR 134,6 miljard.

Posten die verband houden met monetaire-beleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 3 miljard naar EUR 566,6 miljard. Op woensdag 2 september 2009 verviel een basis-herfinancieringstransactie van EUR 77,5 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 72,1 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,1 miljard (ongeveer hetzelfde als in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 140,1 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 142,6 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetaire-beleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen in de week die eindigde op 4 september 2009 met EUR 1,4 miljard naar EUR 10,2 miljard.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 3,4 miljard naar EUR 199,6 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 232.081 −31
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 196.250 −999
2.1 Vorderingen op het IMF 58.009 65
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 138.241 −1.064
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 58.918 −366
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 16.999 −359
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 16.999 −359
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 706.663 −5.448
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 72.086 −5.444
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 634.429 6
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 74 −35
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 74 24
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 23.335 1.241
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 315.423 2.332
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 10.224 1.436
7.2 Overige waardepapieren 305.199 896
8 Overheidsschuld, luidende in euro 36.230 0
9 Overige activa 233.588 1.746
Totaal activa 1.819.488 −1.884
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 770.013 2.846
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 339.684 −5.843
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 199.572 −3.368
2.2 Depositofaciliteit 140.108 −2.469
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 4 −6
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 164 −55
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 145.287 32
5.1 Overheid 134.635 35
5.2 Overige verplichtingen 10.653 −3
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 94.068 677
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 1.768 −1.653
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 12.714 477
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 12.714 477
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 46.286 0
10 Overige passiva 148.747 1.635
11 Herwaarderingsrekeningen 187.797 0
12 Kapitaal en reserves 72.958 0
Totaal passiva 1.819.488 −1.884
CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media