Възможности за търсене
Home Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Eврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 4 септември 2009 г.

8 септември 2009 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

Намалението с 31 млн. евро на статията злато и вземания в злато (статия I от активите) през седмицата, която приключва на 4 септември 2009 г., отразява извършените продажби на злато (съгласно Споразумението на централните банки за продажба на злато, влязло в сила на 27 септември 2004 г.) от две централни банки от Евросистемата.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва намаление с 0,2 млрд. евро до 194,4 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти, портфейлни транзакции и транзакции по предоставяне на ликвидност в щатски долари.

Таблица 1. Извънредни транзакции

Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
2 септември 2009 г. 7-дневен валутен суап в евро/швейцарски франкове за предоставяне на ликвидност в швейцарски франкове 15,5 млрд. швейцарски франка 15,3 млрд. швейцарски франка
3 септември 2009 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 42,1 млрд. щатски долара 41,6 млрд. щатски долара

Транзакциите по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с временните реципрочни валутни споразумения (суап линии), сключени от Европейската централна банка с Швейцарската национална банка и със Системата на Федералния резерв. Валутният суап в евро/швейцарски франкове не се отрази на нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута.

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, различни от тези, държани за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват увеличение с 0,9 млрд. евро до 305,2 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) се увеличават с 2,8 млрд. евро до 770 млрд. евро. Задълженията към сектор „Държавно управление“ (статия 5,1 от пасивите) остават практически без промяна – 134,6 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 3 млрд. евро до 566,6 млрд. евро. На 2 септември 2009 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 77,5 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 72,1 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,1 млрд. евро (при приблизително същата стойност през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 140,1 млрд. евро (при 142,6 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), се увеличават с 1,4 млрд. евро до 10,2 млрд. евро през седмицата, която приключва на 4 септември 2009 г.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.I от пасивите) се отчита спад от 3,4 млрд. евро до 199,6 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 232 081 −31
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 196 250 −999
2.1 Вземания от МВФ 58 009 65
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 138 241 −1 064
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 58 918 −366
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 16 999 −359
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 16 999 −359
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 706 663 −5 448
5.1 Основни операции по рефинансиране 72 086 −5 444
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 634 429 6
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 74 −35
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 74 24
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 23 335 1 241
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 315 423 2 332
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 10 224 1 436
7.2 Други ценни книжа 305 199 896
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 36 230 0
9 Други активи 233 588 1 746
Общо активи 1 819 488 −1 884
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 770 013 2 846
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 339 684 −5 843
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 199 572 −3 368
2.2 Депозитно улеснение 140 108 −2 469
2.3 Срочни депозити 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 4 −6
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 164 −55
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 145 287 32
5.1 Сектор „Държавно управление“ 134 635 35
5.2 Други задължения 10 653 −3
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 94 068 677
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 1 768 −1 653
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 12 714 477
8.1 Депозити, салда и други задължения 12 714 477
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 46 286 0
10 Други задължения 148 747 1 635
11 Сметки за преоценка 187 797 0
12 Капитал и резерви 72 958 0
Общо пасиви 1 819 488 −1 884
ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите