Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému ke 4. září 2009

8. září 2009

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 4. září 2009 odpovídalo snížení objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka I na straně aktiv) o 31 mil. EUR prodeji zlata, který prováděly dvě centrální banky Eurosystému (podle Dohody centrálních bank o zlatě, jež vstoupila v platnost 27. září 2004).

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí a transakcí na poskytnutí likvidity v amerických dolarech snížil o 0,2 mld. EUR na 194,4 mld. EUR.

Mimořádné transakce

Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
2. září 2009 měnová swapová transakce v eurech a švýcarských francích na poskytnutí likvidity ve švýcarských francích se splatností 7 dní 15,5 mld. CHF 15,3 mld. CHF
3. září 2009 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 42,1 mld. USD 41,6 mld. USD

Tyto transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnými vzájemnými měnovými dohodami (swapovými linkami), které Evropská centrální banka uzavřela se Švýcarskou národní bankou a s Federálním rezervním systémem. Měnová swapová transakce v eurech a švýcarských francích neměla žádný vliv na čistý objem devizových aktiv Eurosystému.

Objem cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) vzrostl o 0,9 mld. EUR na 305,2 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka I na straně pasiv) vzrostla o 2,8 mld. EUR na 770 mld. EUR. Závazky vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) zůstaly prakticky beze změny na úrovni 134,6 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesla o 3 mld. EUR na 566,6 mld. EUR. Ve středu 2. září 2009 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 77,5 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 72,1 mld. EUR.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,1 mld. EUR (během předchozího týdne byl objem zhruba stejný), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 140,1 mld. EUR (ve srovnání se 142,6 mld. EUR během předchozího týdne).

V týdnu končícím 4. září 2009 vzrostl objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) o 1,4 mld. EUR na 10,2 mld. EUR.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 3,4 mld. EUR na 199,6 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 232 081 −31
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 196 250 −999
2.1 Pohledávky za MMF 58 009 65
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 138 241 −1 064
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 58 918 −366
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 16 999 −359
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 16 999 −359
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 706 663 −5 448
5.1 Hlavní refinanční operace 72 086 −5 444
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 634 429 6
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 74 −35
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 74 24
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 23 335 1 241
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 315 423 2 332
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 10 224 1 436
7.2 Ostatní cenné papíry 305 199 896
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 36 230 0
9 Ostatní aktiva 233 588 1 746
Aktiva celkem 1 819 488 −1 884
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 770 013 2 846
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 339 684 −5 843
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 199 572 −3 368
2.2 Vkladová facilita 140 108 −2 469
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 4 −6
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 164 −55
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 145 287 32
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 134 635 35
5.2 Ostatní závazky 10 653 −3
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 94 068 677
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 1 768 −1 653
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 12 714 477
8.1 Vklady a ostatní závazky 12 714 477
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 46 286 0
10 Ostatní pasiva 148 747 1 635
11 Účty přecenění 187 797 0
12 Kapitál a rezervní fondy 72 958 0
Pasiva celkem 1 819 488 −1 884
KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média