Sökalternativ
Home Media Frklaringar Forskning & publicerat Statistik Penningpolitik Euron Betalningar & marknader Karrir & jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 4 september 2009

8 september 2009

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 4 september 2009 motsvarade minskningen på 31 miljoner EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) försäljning av guld av två centralbanker i Eurosystemet (i enlighet med centralbankernas överenskommelse om guld av den 27 september 2004).

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 0,2 miljarder EUR till 194,4 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner samt likvidiserande transaktioner i US-dollar.

Extra transaktioner

Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
2 september 2009 7-dagars likvidiserande valutaswapp i schweizerfranc, EUR/CHF 15,5 miljarder CHF 15,3 miljarder CHF
3 september 2009 7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i US-dollar 42,1 miljarder USD 41,6 miljarder USD

De likvidiserande transaktionerna genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemanget (swap line) som ECB har med Swiss National Bank och Federal Reserve System. Valutaswapptransaktionen i EUR/CHF påverkade inte Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) ökade med 0,9 miljarder EUR till 305,2 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 2,8 miljarder EUR till 770 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5,1 på skuldsidan) var nästan oförändrat på 134,6 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 3 miljarder EUR till 566,6 miljarder EUR. Onsdagen 2 sptember 2009 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 77,5 miljarder EUR och ersattes med en ny på 72,1 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,1 miljard EUR (ungefär samma som föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 140,1 miljarder EUR (jämfört med 142,6 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 1,4 miljarder EUR till 10,2 miljard EUR för den vecka som slutade den 4 september 2009.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som ett resultat av alla transaktioner minskade den aktuella ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (punkt 2.1 på skuldsidan) med 3,4 miljarder EUR till 199,6 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 232.081 −31
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 196.250 −999
2.1 Fordringar på IMF 58.009 65
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 138.241 −1.064
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 58.918 −366
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 16.999 −359
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 16.999 −359
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 706.663 −5.448
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 72.086 −5.444
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 634.429 6
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 74 −35
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 74 24
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 23.335 1.241
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 315.423 2.332
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 10.224 1.436
7.2 Andra värdepapper 305.199 896
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 36.230 0
9 Övriga tillgångar 233.588 1.746
Summa tillgångar 1.819.488 −1.884
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 770.013 2.846
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 339.684 −5.843
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 199.572 −3.368
2.2 Inlåningsfacilitet 140.108 −2.469
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 4 −6
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 164 −55
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 145.287 32
5.1 Offentliga sektorn 134.635 35
5.2 Övriga skulder 10.653 −3
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 94.068 677
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 1.768 −1.653
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 12.714 477
8.1 Inlåning och övriga skulder 12.714 477
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 46.286 0
10 Övriga skulder 148.747 1.635
11 Värderegleringskonton 187.797 0
12 Eget kapital 72.958 0
Summa skulder 1.819.488 −1.884