Kryteria wyszukiwania
Home Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 4 września 2009 r.

8 września 2009 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 4 września 2009 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) obniżył się o 31 mln euro w wyniku sprzedaży złota przez dwa banki centralne Eurosystemu (zgodnie z Umową banków centralnych w sprawie złota, która weszła w życie 27 września 2004 r.).

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 0,2 mld euro do poziomu 194,4 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz transakcji zasilających w płynność w dolarach amerykańskich.

Transakcje nadzwyczajne

Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
2 września 2009 r. Swap walutowy EUR/CHF zasilający w płynność we frankach szwajcarskich, z terminem zapadalności 7 dni 15,5 mld CHF 15,3 mld CHF
3 września 2009 r. Transakcja odwracalna zasilająca w płynność w dolarach amerykańskich, z terminem zapadalności 7 dni 42,1 mld USD 41,6 mld USD

Transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z tymczasowymi wzajemnymi umowami walutowymi (liniami swap) zawartymi przez Europejski Bank Centralny z bankiem centralnym Szwajcarii i z Systemem Rezerwy Federalnej. Swap walutowy EUR/CHF nie miał wpływu na pozycję netto Eurosystemu w walutach obcych.

Zasoby papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) wzrosły o 0,9 mld euro do poziomu 305,2 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) wzrósł o 2,8 mld euro do poziomu 770 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) pozostały na praktycznie niezmienionym poziomie 134,6 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżyły się o 3 mld euro do poziomu 566,6 mld euro. W środę 2 września 2009 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 77,5 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 72,1 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,1 mld euro (podobnie jak w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 140,1 mld euro (wobec 142,6 mld euro w poprzednim tygodniu).

W tygodniu zakończonym 4 września 2009 r. zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 1,4 mld euro do poziomu 10,2 mld euro.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 3,4 mld euro do poziomu 199,6 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 232.081 −31
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 196.250 −999
2.1 Należności od MFW 58.009 65
2.2 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 138.241 −1.064
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 58.918 −366
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 16.999 −359
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe i kredyty 16.999 −359
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 706.663 −5.448
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 72.086 −5.444
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 634.429 6
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 74 −35
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 74 24
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 23.335 1.241
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 315.423 2.332
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 10.224 1.436
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 305.199 896
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 36.230 0
9 Pozostałe aktywa 233.588 1.746
Aktywa razem 1.819.488 −1.884
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 770.013 2.846
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 339.684 −5.843
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 199.572 −3.368
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 140.108 −2.469
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 4 −6
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 164 −55
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 145.287 32
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 134.635 35
5.2 Pozostałe zobowiązania 10.653 −3
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 94.068 677
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 1.768 −1.653
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 12.714 477
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 12.714 477
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 46.286 0
10 Pozostałe pasywa 148.747 1.635
11 Różnice z wyceny 187.797 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 72.958 0
Pasywa razem 1.819.488 −1.884
KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami