Možnosti iskanja
Home Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 4. septembra 2009

8. september 2009

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 4. septembra 2009, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 31 milijonov EUR, kar je posledica prodaje zlata dveh centralnih bank Eurosistema (skladno s Sporazumom centralnih bank o zlatu z dne 27. septembra 2004).

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih zmanjšalo za 0,2 milijarde EUR na 194,4 milijarde EUR.

Izredne transakcije

Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
2. sept. 2009 7-dnevna valutna zamenjava EUR/CHF za povečevanje likvidnosti v švicarskih frankih 15,5 mrd CHF 15,3 mrd CHF
3. sept. 2009 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 42,1 mrd USD 41,6 mrd USD

Transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi dogovorov o začasnih povratnih valutnih zamenjavah (zamenjalnih linijah) med Evropsko centralno banko (ECB) in centralnima bankama Swiss National Bank in Federal Reserve System. Operacija valutne zamenjave EUR/CHF ni vplivala na neto stanje Eurosistema v tuji valuti.

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se povečala za 0,9 milijarde EUR na 305,2 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 2,8 milijarde EUR na 770 milijard EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5,1) so ostale skoraj nespremenjene na ravni 134,6 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 3 milijarde EUR na 566,6 milijarde EUR. V sredo, 2. septembra 2009, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 77,5 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 72,1 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,1 milijarde EUR (približno enako kot prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa 140,1 milijarde EUR (v primerjavi s 142,6 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se v tednu, ki se je končal 4. septembra 2009, povečala za 1,4 milijarde EUR na 10,2 milijarde EUR.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 3,4 milijarde EUR na 199,6 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 232.081 −31
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 196.250 −999
2.1 Terjatve do MDS 58.009 65
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 138.241 −1.064
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 58.918 −366
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 16.999 −359
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 16.999 −359
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 706.663 −5.448
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 72.086 −5.444
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 634.429 6
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 74 −35
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 74 24
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 23.335 1.241
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 315.423 2.332
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 10.224 1.436
7.2 Drugi vrednostni papirji 305.199 896
8 Dolg širše države v EUR 36.230 0
9 Druga sredstva 233.588 1.746
Skupaj sredstva 1.819.488 −1.884
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 770.013 2.846
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 339.684 −5.843
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 199.572 −3.368
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 140.108 −2.469
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 4 −6
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 164 −55
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 145.287 32
5.1 Širša država 134.635 35
5.2 Druge obveznosti 10.653 −3
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 94.068 677
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 1.768 −1.653
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 12.714 477
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 12.714 477
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 46.286 0
10 Druge obveznosti 148.747 1.635
11 Računi prevrednotenja 187.797 0
12 Kapital in rezerve 72.958 0
Skupaj obveznosti 1.819.488 −1.884
KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije