Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika Euro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 24. júlu 2009

28. júla 2009

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 24. júla 2009 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií a operácií na dodanie likvidity v amerických dolároch znížila o 1,5 mld. EUR na 200 mld. EUR.

Mimoriadne obchody

Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
22. júla 2009 7-dňový menový swap na dodanie likvidity vo švajčiarskych frankoch (EUR/CHF) 21,6 mld. CHF 20,5 mld. CHF
23. júla 2009 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 43,8 mld. USD 42,4 mld. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci dočasných vzájomných menových dohôd (swapových liniek) medzi Európskou centrálnou bankou a Swiss National Bank a Federálnym rezervným systémom. Menový swap EUR/CHF nemal žiadny vplyv na čistú devízovú pozíciu Eurosystému.

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné ako účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív) sa zvýšil o 2,6 mld. EUR na 302,7 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) klesla o 1,9 mld. EUR na 768,4 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa zvýšil o 24,7 mld. EUR na 157,2 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 17,5 mld. EUR na 594,5 mld. EUR. V stredu 22. júla 2009 bola splatná hlavná refinančná operácia v objeme 100,3 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia vo výške 88,3 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,1 mld. EUR (podobne ako v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 195,3 mld. EUR (v porovnaní so 189,9 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov držaných Eurosystémom na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa v týždni končiacom sa 24. júla 2009 zvýšil o 1,8 mld. EUR na 2,9 mld. EUR.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 35 mld. EUR na 194,5 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 232 126 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 159 626 2
2.1 Pohľadávky voči MMF 16 840 −7
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 142 786 9
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 62 639 −239
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 19 947 −680
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 19 947 −680
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 789 848 −12 040
5.1 Hlavné refinančné operácie 88 273 −12 021
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 701 456 0
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 96 3
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 23 −22
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 23 989 1 228
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 305 619 4 422
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 2 901 1 821
7.2 Ostatné cenné papiere 302 719 2 601
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 36 230 0
9 Ostatné aktíva 237 824 −556
Úhrn aktív 1 867 848 −7 864
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 768 445 −1 934
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 389 811 −29 604
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 194 492 −35 036
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 195 315 5 442
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 3 −10
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 260 −18
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 167 243 24 471
5.1 Verejná správa 157 174 24 744
5.2 Ostatné záväzky 10 070 −273
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 107 028 −2 468
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 4 425 719
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 12 387 513
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 12 387 513
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 5 436 0
10 Ostatné pasíva 152 057 458
11 Účty precenenia 187 797 0
12 Kapitál a rezervy 72 960 −1
Úhrn pasív 1 867 848 −7 864