Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému ke 24. červenci 2009

28. července 2009

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 24. července 2009 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí a transakcí na poskytnutí likvidity v amerických dolarech snížil o 1,5 mld. EUR na 200 mld. EUR.

Mimořádné transakce

Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
22. července 2009 měnová swapová transakce v eurech a švýcarských francích na poskytnutí likvidity ve švýcarských francích se splatností 7 dní 21,6 mld. CHF 20,5 mld. CHF
23. července 2009 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 43,8 mld. USD 42,4 mld. USD

Tyto transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnými vzájemnými měnovými dohodami (swapovými linkami), které Evropská centrální banka uzavřela se Švýcarskou národní bankou a s Federálním rezervním systémem. Měnová swapová transakce v eurech a švýcarských francích neměla žádný vliv na čistý objem devizových aktiv Eurosystému.

Objem cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) vzrostl o 2,6 mld. EUR na 302,7 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka I na straně pasiv) poklesla o 1,9 mld. EUR na 768,4 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 24,7 mld. EUR na 157,2 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesla o 17,5 mld. EUR na 594,5 mld. EUR. Ve středu 22. července 2009 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 100,3 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 88,3 mld. EUR.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,1 mld. EUR (během předchozího týdne byl objem zhruba stejný), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 195,3 mld. EUR (ve srovnání se 189,9 mld. EUR během předchozího týdne).

V týdnu končícím 24. července 2009 vzrostl objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) o 1,8 mld. EUR na 2,9 mld. EUR.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 35 mld. EUR na 194,5 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 232 126 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 159 626 2
2.1 Pohledávky za MMF 16 840 −7
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 142 786 9
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 62 639 −239
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 19 947 −680
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 19 947 −680
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 789 848 −12 040
5.1 Hlavní refinanční operace 88 273 −12 021
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 701 456 0
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 96 3
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 23 −22
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 23 989 1 228
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 305 619 4 422
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 2 901 1 821
7.2 Ostatní cenné papíry 302 719 2 601
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 36 230 0
9 Ostatní aktiva 237 824 −556
Aktiva celkem 1 867 848 −7 864
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 768 445 −1 934
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 389 811 −29 604
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 194 492 −35 036
2.2 Vkladová facilita 195 315 5 442
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 3 −10
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 260 −18
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 167 243 24 471
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 157 174 24 744
5.2 Ostatní závazky 10 070 −273
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 107 028 −2 468
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 4 425 719
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 12 387 513
8.1 Vklady a ostatní závazky 12 387 513
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 5 436 0
10 Ostatní pasiva 152 057 458
11 Účty přecenění 187 797 0
12 Kapitál a rezervní fondy 72 960 −1
Pasiva celkem 1 867 848 −7 864
KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média