Kryteria wyszukiwania
Home Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 24 lipca 2009 r.

28 lipca 2009 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu kończącym się 24 lipca 2009 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 1,5 mld euro do poziomu 200 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz transakcji zasilających w płynność w dolarach amerykańskich.

Transakcje nadzwyczajne

Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
22 lipca 2009 r. Swap walutowy EUR/CHF zasilający w płynność we frankach szwajcarskich, z terminem zapadalności 7 dni 21,6 mld CHF 20,5 mld CHF
23 lipca 2009 r. Transakcja odwracalna zasilająca w płynność w dolarach amerykańskich, z terminem zapadalności 7 dni 43,8 mld USD 42,4 mld USD

Transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z tymczasowymi wzajemnymi umowami walutowymi (liniami swap) zawartymi przez Europejski Bank Centralny z bankiem centralnym Szwajcarii i z Systemem Rezerwy Federalnej. Swap walutowy EUR/CHF nie miał wpływu na pozycję netto Eurosystemu w walutach obcych.

Zasoby papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) wzrosły o 2,6 mld euro do poziomu 302,7 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 1,9 mld euro do poziomu 768,4 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 24,7 mld euro do poziomu 157,2 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 17,5 mld euro do poziomu 594,5 mld euro. W środę 22 lipca 2009 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 100,3 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 88,3 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,1 mld euro (podobnie jak w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 195,3 mld euro (wobec 189,9 mld euro w poprzednim tygodniu).

W tygodniu kończącym się 24 lipca 2009 r. zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 1,8 mld euro do 2,9 mld euro.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 35 mld euro do poziomu 194,5 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 232.126 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 159.626 2
2.1 Należności od MFW 16.840 −7
2.2 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 142.786 9
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 62.639 −239
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 19.947 −680
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe i kredyty 19.947 −680
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 789.848 −12.040
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 88.273 −12.021
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 701.456 0
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 96 3
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 23 −22
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 23.989 1.228
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 305.619 4.422
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 2.901 1.821
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 302.719 2.601
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 36.230 0
9 Pozostałe aktywa 237.824 −556
Aktywa razem 1.867.848 −7.864
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 768.445 −1.934
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 389.811 −29.604
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 194.492 −35.036
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 195.315 5.442
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 3 −10
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 260 −18
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 167.243 24.471
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 157.174 24.744
5.2 Pozostałe zobowiązania 10.070 −273
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 107.028 −2.468
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 4.425 719
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 12.387 513
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 12.387 513
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 5.436 0
10 Pozostałe pasywa 152.057 458
11 Różnice z wyceny 187.797 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 72.960 −1
Pasywa razem 1.867.848 −7.864