SØGEMULIGHEDER
Home Medier Explainers Forskning & Publikationer Statistik Pengepolitik Euroen Betalinger & Markeder Karriere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 24. juli 2009

28. juli 2009

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 24. juli 2009 forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 1,5 mia. euro til 200 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner og likviditetstilførende transaktioner i amerikanske dollar.

Ekstraordinære transaktioner

Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
22. juli 2009 EUR/CHF-valutaswap med en løbetid på 7 dage til formidling af likviditet i schweiziske franc CHF 21,6 mia. CHF 20,5 mia.
23. juli 2009 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage USD 43,8 mia. USD 42,4 mia.

De likviditetstilførende transaktioner blev udført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line), som Den Europæiske Centralbank har med Schweizerische Nationalbank og Federal Reserve. EUR/CHF-valutaswappen havde ingen indflydelse på Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta.

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, som ikke holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) steg med 2,6 mia. euro til 302,7 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 1,9 mia. euro til 768,4 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 24,7 mia. euro til 157,2 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 17,5 mia. euro til 594,5 mia. euro. Onsdag den 22. juli 2009 udløb en primær markedsoperation på 100,3 mia. euro, og en ny på 88,3 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,1 mia. euro (næsten det samme som i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 195,3 mia. euro (mod 189,9 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, som holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 1,8 mia. euro til 2,9 mia. euro i ugen, der sluttede den 24. juli 2009.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 35 mia. euro til 194,5 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 232.126 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 159.626 2
2.1 Tilgodehavender hos IMF 16.840 −7
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 142.786 9
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 62.639 −239
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 19.947 −680
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 19.947 −680
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 789.848 −12.040
5.1 Primære markedsoperationer 88.273 −12.021
5.2 Langfristede markedsoperationer 701.456 0
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 96 3
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 23 −22
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 23.989 1.228
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 305.619 4.422
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 2.901 1.821
7.2 Andre værdipapirer 302.719 2.601
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 36.230 0
9 Andre aktiver 237.824 −556
Aktiver i alt 1.867.848 −7.864
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 768.445 −1.934
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 389.811 −29.604
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 194.492 −35.036
2.2 Indlånsfacilitet 195.315 5.442
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 3 −10
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 260 −18
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 167.243 24.471
5.1 Offentlig forvaltning og service 157.174 24.744
5.2 Andre forpligtelser 10.070 −273
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 107.028 −2.468
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 4.425 719
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 12.387 513
8.1 Indlån og andre forpligtelser 12.387 513
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 5.436 0
10 Andre forpligtelser 152.057 458
11 Revalueringskonti 187.797 0
12 Kapital og reserver 72.960 −1
Passiver i alt 1.867.848 −7.864