Meklēšanas opcijas
Home Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ieteikumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2009. gada 24. jūlijā

2009. gada 28. jūlijā

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2009. gada 24. jūlijā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu un likviditāti palielinošo darījumu ASV dolāros rezultātā samazinājās par 1.5 mljrd. euro (līdz 200 mljrd. euro).

Ārkārtas darījumi

Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2009. gada 22. jūlijs Likviditāti palielinoša valūtas mijmaiņas operācija (EUR/CHF) Šveices frankos ar dzēšanas termiņu 7 dienas 21.6 mljrd. Šveices franku 20.5 mljrd. Šveices franku
2009. gada 23. jūlijs Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 43.8 mljrd. ASV dolāru 42.4 mljrd. ASV dolāru

Likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp Eiropas Centrālo banku un Šveices nacionālo banku un Federālo rezervju sistēmu. EUR/CHF valūtas mijmaiņas operācija neietekmēja Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīro pozīciju.

Eurosistēmas vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 2.6 mljrd. euro (līdz 302.7 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 1.9 mljrd. euro (līdz 768.4 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 24.7 mljrd. euro (līdz 157.2 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 17.5 mljrd. euro (līdz 594.5 mljrd. euro). Trešdien, 2009. gada 22. jūlijā galvenajai refinansēšanas operācijai 100.3 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 88.3 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.1 mljrd. euro (aptuveni tāds pats kā iepriekšējā nedēļā), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 195.3 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 189.9 mljrd. euro).

Nedēļā, kas beidzās 2009. gada 24. jūlijā, Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 1.8 mljrd. euro (līdz 2.9 mljrd. euro).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 35 mljrd. euro (līdz 194.5 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 232,126 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 159,626 2
2.1 SVF debitoru parādi 16,840 −7
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 142,786 9
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 62,639 −239
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 19,947 −680
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 19,947 −680
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 789,848 −12,040
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 88,273 −12,021
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 701,456 0
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 96 3
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 23 −22
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 23,989 1,228
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 305,619 4,422
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 2,901 1,821
7.2 Pārējie vērtspapīri 302,719 2,601
8 Valdības parāds euro 36,230 0
9 Pārējie aktīvi 237,824 −556
Kopā aktīvi 1,867,848 −7,864
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 768,445 −1,934
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 389,811 −29,604
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 194,492 −35,036
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 195,315 5,442
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 3 −10
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 260 −18
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 167,243 24,471
5.1 Saistības pret valdību 157,174 24,744
5.2 Pārējās saistības 10,070 −273
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 107,028 −2,468
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 4,425 719
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 12,387 513
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 12,387 513
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 5,436 0
10 Pārējās saistības 152,057 458
11 Pārvērtēšanas konti 187,797 0
12 Kapitāls un rezerves 72,960 −1
Kopā pasīvi 1,867,848 −7,864
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem