Възможности за търсене
Home Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Eврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 24 юли 2009 г.

28 юли 2009 г.

Показатели, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 24 юли 2009 г., показателят злато и вземания в злато (т. 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (т.т. 2 и 3 от активите минус т.т. 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва намаление с 1,5 млрд. евро до 200 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти, портфейлни транзакции и транзакции по предоставяне на ликвидност в щатски долари.

Таблица 1. Извънредни транзакции

Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
22 юли 2009 г. 7-дневен валутен суап в евро/швейцарски франкове по предоставяне на ликвидност в швейцарски франкове 21,6 млрд. швейцарски франка 20,5 млрд. швейцарски франка
23 юли 2009 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 43,8 млрд. щатски долара 42,4 млрд. щатски долара

Транзакциите по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с временните реципрочни валутни споразумения (суап линии), сключени от Европейската централна банка с Швейцарската национална банка и със Системата на Федералния резерв. Валутният суап в евро/швейцарски франкове не се отрази на нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута.

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, различни от тези, държани за целите на паричната политика (т. 7.2 от активите), отбелязват увеличение с 2,6 млрд. евро до 302,7 млрд. евро. Банкнотите в обращение (т. I от пасивите) намаляват с 1,9 млрд. евро до 768,4 млрд. евро. Задълженията към сектор „Държавно управление“ (т. 5.1 от пасивите) се увеличават с 24,7 млрд. евро до 157,2 млрд. евро.

Показатели, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (т. 5 от активите минус т.т. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление със 17,5 млрд. евро до 594,5 млрд. евро. На 22 юли 2009 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 100,3 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 88,3 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (т. 5.5 от активите) възлиза на 0,1 млрд. евро (при приблизително същата стойност през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (т. 2.2 от пасивите) е 195,3 млрд. евро (при 189,9 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (т. 7.1 от активите), се увеличават с 1,8 млрд. евро до 2,9 млрд. евро през седмицата, която приключва на 24 юли 2009 г.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (т. 2.I от пасивите) се отчита спад от 35 млрд. евро до 194,5 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 232 126 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 159 626 2
2.1 Вземания от МВФ 16 840 −7
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 142 786 9
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 62 639 −239
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 19 947 −680
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 19 947 −680
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 789 848 −12 040
5.1 Основни операции по рефинансиране 88 273 −12 021
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 701 456 0
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 96 3
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 23 −22
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 23 989 1 228
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 305 619 4 422
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 2 901 1 821
7.2 Други ценни книжа 302 719 2 601
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 36 230 0
9 Други активи 237 824 −556
Общо активи 1 867 848 −7 864
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 768 445 −1 934
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 389 811 −29 604
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 194 492 −35 036
2.2 Депозитно улеснение 195 315 5 442
2.3 Срочни депозити 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 3 −10
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 260 −18
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 167 243 24 471
5.1 Сектор „Държавно управление“ 157 174 24 744
5.2 Други задължения 10 070 −273
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 107 028 −2 468
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 4 425 719
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 12 387 513
8.1 Депозити, салда и други задължения 12 387 513
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 5 436 0
10 Други задължения 152 057 458
11 Сметки за преоценка 187 797 0
12 Капитал и резерви 72 960 −1
Общо пасиви 1 867 848 −7 864