Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 24 juli 2009

28 juli 2009

Posten die geen verband houden met monetaire-beleidstransacties

In de week die eindigde op 24 juli 2009 is de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) ongewijzigd gebleven.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 1,5 miljard naar EUR 200 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties en in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties.

Buitengewone transacties

Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
22 juli 2009 7-daagse in Zwitserse frank luidende liquiditeitsverschaffende EUR/CHF-deviezenswap CHF 21,6 miljard CHF 20,5 miljard
23 juli 2009 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 43,8 miljard USD 42,4 miljard

De liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke, wederzijdse kredietovereenkomsten (“swap lines”) van de Europese Centrale Bank met respectievelijk de Zwitserse nationale bank en het Federal Reserve System. De EUR/CHF-deviezenswap had geen effect op de nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetaire-beleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.2) stegen van EUR 2,6 miljard naar EUR  302,7 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 1,9 miljard naar EUR 768,4 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 24,7 miljard naar EUR 157,2 miljard.

Posten die verband houden met monetaire-beleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 17,5 miljard naar EUR 594,5 miljard. Op woensdag 22 juli 2009 verviel een basis-herfinancieringstransactie van EUR 100,3 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 88,3 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,1 miljard (ongeveer gelijk aan de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 195,3 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 189,9 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetaire-beleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen in de week die eindigde op 24 juli 2009 met EUR 1,8 miljard naar EUR 2,9 miljard.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 35 miljard naar EUR 194,5 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 232.126 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 159.626 2
2.1 Vorderingen op het IMF 16.840 −7
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 142.786 9
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 62.639 −239
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 19.947 −680
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 19.947 −680
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 789.848 −12.040
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 88.273 −12.021
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 701.456 0
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 96 3
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 23 −22
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 23.989 1.228
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 305.619 4.422
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 2.901 1.821
7.2 Overige waardepapieren 302.719 2.601
8 Overheidsschuld, luidende in euro 36.230 0
9 Overige activa 237.824 −556
Totaal activa 1.867.848 −7.864
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 768.445 −1.934
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 389.811 −29.604
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 194.492 −35.036
2.2 Depositofaciliteit 195.315 5.442
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 3 −10
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 260 −18
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 167.243 24.471
5.1 Overheid 157.174 24.744
5.2 Overige verplichtingen 10.070 −273
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 107.028 −2.468
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 4.425 719
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 12.387 513
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 12.387 513
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 5.436 0
10 Overige passiva 152.057 458
11 Herwaarderingsrekeningen 187.797 0
12 Kapitaal en reserves 72.960 −1
Totaal passiva 1.867.848 −7.864
CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media