Sökalternativ
Home Media Frklaringar Forskning & publicerat Statistik Penningpolitik Euron Betalningar & marknader Karrir & jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 24 juli 2009

28 juli 2009

Items not related to monetary policy operations

Den vecka som slutade den 24 juli 2009 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 1,5 miljarder EUR till 200 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner samt likvidiserande transaktioner i US-dollar.

Extra transaktioner

Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
22 juli 2009 7-dagars likvidiserande valutaswapp i schweizerfranc, EUR/CHF 21,6 miljarder CHF 20,5 miljarder CHF
23 juli 2009 7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i US-dollar 43,8 miljarder USD 42,4 miljarder USD

De likvidiserande transaktionerna genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemanget (swap line) som ECB har med Swiss National Bank och Federal Reserve System. Valutaswapptransaktionen i EUR/CHF påverkade inte Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) ökade med 2,6 miljarder EUR till 302,7 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 1,9 miljarder EUR till 768,4 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 24,7 miljarder EUR till 157,2 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 17,5 miljarder EUR till 594,5 miljarder EUR. Onsdagen den 22 juli 2009 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 100,3 miljarder EUR och ersattes med en ny på 88,3 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,1 miljard EUR (ungefär samma som föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 195,3 miljarder EUR (jämfört med 189,9 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 1,8 miljarder EUR till 2,9 miljarder EUR för den vecka som slutade den 24 juli 2009.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som ett resultat av alla transaktioner minskade den aktuella ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (punkt 2.1 på skuldsidan) med 35 miljarder EUR till 194,5 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 232.126 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 159.626 2
2.1 Fordringar på IMF 16.840 −7
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 142.786 9
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 62.639 −239
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 19.947 −680
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 19.947 −680
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 789.848 −12.040
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 88.273 −12.021
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 701.456 0
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 96 3
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 23 −22
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 23.989 1.228
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 305.619 4.422
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 2.901 1.821
7.2 Andra värdepapper 302.719 2.601
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 36.230 0
9 Övriga tillgångar 237.824 −556
Summa tillgångar 1.867.848 −7.864
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 768.445 −1.934
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 389.811 −29.604
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 194.492 −35.036
2.2 Inlåningsfacilitet 195.315 5.442
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 3 −10
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 260 −18
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 167.243 24.471
5.1 Offentliga sektorn 157.174 24.744
5.2 Övriga skulder 10.070 −273
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 107.028 −2.468
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 4.425 719
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 12.387 513
8.1 Inlåning och övriga skulder 12.387 513
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 5.436 0
10 Övriga skulder 152.057 458
11 Värderegleringskonton 187.797 0
12 Eget kapital 72.960 −1
Summa skulder 1.867.848 −7.864
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media