Možnosti iskanja
Home Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 24. julija 2009

28. julij 2009

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 24. julija 2009, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih zmanjšalo za 1,5 milijarde EUR na 200 milijard EUR.

Izredne transakcije

Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
22. julij 2009 7-dnevna valutna zamenjava EUR/CHF za povečevanje likvidnosti v švicarskih frankih 21,6 mrd CHF 20,5 mrd CHF
23. julij 2009 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 43,8 mrd USD 42,4 mrd USD

Transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi dogovorov o začasnih povratnih valutnih zamenjavah (zamenjalnih linijah) med Evropsko centralno banko (ECB) in centralnima bankama Swiss National Bank in Federal Reserve System. Operacija valutne zamenjave EUR/CHF ni vplivala na neto stanje Eurosistema v tuji valuti.

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se povečala za 2,6 milijarde EUR na 302,7 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 1,9 milijarde EUR na 768,4 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 24,7 milijarde EUR na 157,2 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 17,5 milijarde EUR na 594,5 milijarde EUR. V sredo, 22. julija 2009, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 100,3 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 88,3 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,1 milijarde EUR (približno enako kot prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa 195,3 milijarde EUR (v primerjavi s 189,9 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se v tednu, ki se je končal 24. julija 2009, povečala za 1,8 milijarde EUR na 2,9 milijarde EUR.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 35 milijard EUR na 194,5 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 232.126 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 159.626 2
2.1 Terjatve do MDS 16.840 −7
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 142.786 9
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 62.639 −239
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 19.947 −680
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 19.947 −680
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 789.848 −12.040
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 88.273 −12.021
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 701.456 0
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 96 3
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 23 −22
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 23.989 1.228
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 305.619 4.422
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 2.901 1.821
7.2 Drugi vrednostni papirji 302.719 2.601
8 Dolg širše države v EUR 36.230 0
9 Druga sredstva 237.824 −556
Skupaj sredstva 1.867.848 −7.864
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 768.445 −1.934
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 389.811 −29.604
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 194.492 −35.036
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 195.315 5.442
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 3 −10
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 260 −18
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 167.243 24.471
5.1 Širša država 157.174 24.744
5.2 Druge obveznosti 10.070 −273
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 107.028 −2.468
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 4.425 719
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 12.387 513
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 12.387 513
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 5.436 0
10 Druge obveznosti 152.057 458
11 Računi prevrednotenja 187.797 0
12 Kapital in rezerve 72.960 −1
Skupaj obveznosti 1.867.848 −7.864
KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije