Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2007. gada 26. oktobrī

2007. gada 30. oktobrī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2007. gada 26. oktobrī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 126 milj. euro, divām Eurosistēmas centrālajām bankām pārdodot zeltu (saskaņā ar 2004. gada 27. septembra Centrālo banku nolīgumu par zeltu) un vienai Eurosistēmas centrālajai bankai veicot zelta monētu neto pirkumu.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) faktiski nemainījās (141.8 mljrd. euro).

Eurosistēmas brīvi pārdodamo euro zonas rezidentu vērtspapīru euro (7. aktīvu postenis) apjoms arī faktiski nemainījās (95.8 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 0.9 mljrd. euro (līdz 637.8 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 15.1 mljrd. euro (līdz 69.4 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 11.6 mljrd. euro (līdz 446.9 mljrd. euro). Trešdien, 2007. gada 24. oktobrī galvenajai refinansēšanas operācijai 171 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 182 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms faktiski bija nulle (aptuveni tāds pats kā iepriekšējā nedēļā), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.2 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā 0.7 mljrd. euro).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 1 mljrd. euro (līdz 191.7 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 185,723 −126
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 142,191 −4,457
2.1 SVF debitoru parādi 9,314 12
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 132,877 −4,469
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 23,817 3,279
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 18,128 1,108
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 18,128 1,108
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 447,025 11,020
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 182,000 11,000
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 265,004 0
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 2 2
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 19 18
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 15,409 254
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 95,836 45
8 Valdības parāds euro 37,122 0
9 Pārējie aktīvi 298,253 3,054
Kopā aktīvi 1,263,504 14,177
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 637,770 −928
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 191,911 −1,601
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 191,746 −1,044
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 155 −553
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 10 −4
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 150 9
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 76,606 14,972
5.1 Saistības pret valdību 69,431 15,052
5.2 Pārējās saistības 7,175 −80
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 25,394 241
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 215 −121
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 18,611 −1,056
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 18,611 −1,056
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 5,398 0
10 Pārējās saistības 107,491 2,658
11 Pārvērtēšanas konti 131,060 0
12 Kapitāls un rezerves 68,898 3
Kopā pasīvi 1,263,504 14,177

Kontaktinformācija presei