Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 26 oktober 2007

30 oktober 2007

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 26 oktober 2007 motsvarade minskningen på 126 miljoner EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) försäljningen av guld av två nationella centralbanker i Eurosystemet (i enlighet med centralbankernas överenskommelse om guld av den 27 september 2004) och ett nettoköp av guldmynt av en annan centralbank i Eurosystemet.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) var nästan oförändrad på 141,8 miljarder EUR.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet (post 7 på tillgångssidan) var också nästan oförändrat på 95,8 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 0,9 miljarder EUR till 637,8 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 15,1 miljarder EUR till 69,4 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 11.6 miljarder EUR till 446,9 miljarder EUR. Onsdagen den 24 oktober 2007 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 171 miljarder EUR och ersattes med en ny på 182 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var nästan noll (ungefär samma som föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 0,2 miljarder EUR, (jämfört med 0,7 miljarder EUR föregående vecka).

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 1 miljard EUR till 191,7 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 185.723 −126
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 142.191 −4.457
2.1 Fordringar på IMF 9.314 12
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 132.877 −4.469
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 23.817 3.279
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 18.128 1.108
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 18.128 1.108
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 447.025 11.020
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 182.000 11.000
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 265.004 0
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 2 2
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 19 18
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 15.409 254
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 95.836 45
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 37.122 0
9 Övriga tillgångar 298.253 3.054
Summa tillgångar 1.263.504 14.177
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 637.770 −928
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 191.911 −1.601
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 191.746 −1.044
2.2 Inlåningsfacilitet 155 −553
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 10 −4
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 150 9
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 76.606 14.972
5.1 Offentliga sektorn 69.431 15.052
5.2 Övriga skulder 7.175 −80
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 25.394 241
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 215 −121
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 18.611 −1.056
8.1 Inlåning och övriga skulder 18.611 −1.056
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 5.398 0
10 Övriga skulder 107.491 2.658
11 Värderegleringskonton 131.060 0
12 Eget kapital 68.898 3
Summa skulder 1.263.504 14.177

Kontakt för media