Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 26. oktobra 2007

30. oktober 2007

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 26. oktobra 2007, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 126 milijonov EUR, kar je posledica prodaje zlata, ki sta jo izvedli dve centralni banki Eurosistema (skladno s Sporazumom centralnih bank o zlatu z dne 27. septembra 2004), in neto nakupa zlatih kovancev, ki ga je izvedla ena centralna banka Eurosistema.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) je ostalo skoraj nespremenjeno na ravni 141,8 milijarde EUR.

Imetje Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih rezidentov euroobmočja v eurih (postavka sredstev 7) je prav tako ostalo skoraj nespremenjeno na ravni 95,8 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 0,9 milijarde EUR na 637,8 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 15,1 milijarde EUR na 69,4 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 11,6 milijarde EUR na 446,9 milijarde EUR. V sredo, 24. oktobra 2007, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 171 milijard EUR, poravnana je bila nova v višini 182 milijard EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je bila skoraj enaka nič (približno enako kot prejšnji teden), medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 0,2 milijarde EUR (v primerjavi s 0,7 milijarde EUR prejšnji teden).

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 1 milijardo EUR na 191,7 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 185.723 −126
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 142.191 −4.457
2.1 Terjatve do MDS 9.314 12
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 132.877 −4.469
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 23.817 3.279
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 18.128 1.108
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 18.128 1.108
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 447.025 11.020
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 182.000 11.000
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 265.004 0
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 2 2
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 19 18
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 15.409 254
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 95.836 45
8 Dolg širše države v EUR 37.122 0
9 Druga sredstva 298.253 3.054
Skupaj sredstva 1.263.504 14.177
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 637.770 −928
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 191.911 −1.601
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 191.746 −1.044
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 155 −553
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 10 −4
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 150 9
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 76.606 14.972
5.1 Širša država 69.431 15.052
5.2 Druge obveznosti 7.175 −80
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 25.394 241
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 215 −121
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 18.611 −1.056
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 18.611 −1.056
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 5.398 0
10 Druge obveznosti 107.491 2.658
11 Računi prevrednotenja 131.060 0
12 Kapital in rezerve 68.898 3
Skupaj obveznosti 1.263.504 14.177

Stiki za medije