Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 26. oktoober 2007

30. oktoober 2007

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

26. oktoobril 2007 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 126 miljoni euro võrra. Selle tingisid eurosüsteemi kahe keskpanga sooritatud kullamüük (kooskõlas keskpankade 27. septembri 2004. aasta kullakokkuleppega) ja veel ühe eurosüsteemi kuuluva keskpanga sooritatud kuldmüntide ost.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) püsis peaaegu muutumatuna 141,8 miljardi euro tasemel.

Eurosüsteemi eurodes nomineeritud ja euroala residentidele kuuluvate likviidsete väärtpaberite (varade kirje 7) maht püsis samuti peaaegu muutumatuna 95,8 miljardi euro tasemel. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) vähenes 0,9 miljardi euro võrra 637,8 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) kasvasid 15,1 miljardi euro võrra 69,4 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 11,6 miljardi euro võrra 446,9 miljardi euroni. Kolmapäeval, 24. oktoobril 2007 möödus 171 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 182 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5; vastab ligikaudu eelmise nädala tasemele) praktiliselt ei kasutatud ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 0,2 miljardi euro ulatuses (võrreldes 0,7 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 1 miljardi euro võrra 191,7 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 185 723 −126
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 142 191 −4 457
2.1 Nõuded RVFle 9 314 12
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 132 877 −4 469
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 23 817 3 279
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 18 128 1 108
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 18 128 1 108
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 447 025 11 020
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 182 000 11 000
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 265 004 0
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 2 2
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 19 18
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 15 409 254
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 95 836 45
8 Valitsussektori võlg eurodes 37 122 0
9 Muud varad 298 253 3 054
Varad kokku 1 263 504 14 177
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 637 770 −928
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 191 911 −1 601
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 191 746 −1 044
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 155 −553
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 10 −4
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 150 9
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 76 606 14 972
5.1 Valitsussektor 69 431 15 052
5.2 Muud kohustused 7 175 −80
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 25 394 241
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 215 −121
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 18 611 −1 056
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 18 611 −1 056
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 5 398 0
10 Muud kohustused 107 491 2 658
11 Ümberhindluskontod 131 060 0
12 Kapital ja reservid 68 898 3
Kohustused kokku 1 263 504 14 177

Kontaktandmed