Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2007 m. spalio 26 d.

2007 m. spalio 30 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2007 m. spalio 26 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 126 mln. eurų dėl dviejų iš Eurosistemos centrinių bankų atlikto aukso pardavimo (vadovaujantis 2004 m. rugsėjo 27 d. Centrinio banko aukso sutartimi) ir dėl kito Eurosistemos centrinio banko atlikto grynojo aukso monetų pirkimo.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) beveik nekito ir buvo 141,8 mlrd. eurų.

Eurosistemoje sukauptos euro zonos rezidentų apyvartinių vertybinių popierių eurais atsargos (7 straipsnis turto dalyje) taip pat beveik nepakito ir yra 95,8 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,9 mlrd. eurų – iki 637,8 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 15,1 mlrd. eurų – iki 69,4 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 11,6 mlrd. eurų – iki 446,9 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2007 m. spalio 24 d., baigėsi 171 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 182 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo iš esmės nulinis (beveik kaip ir praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 0,2 mlrd. eurų (palyginti su 0,7 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 1 mlrd. eurų – iki 191,7 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 185 723 −126
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 142 191 −4 457
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 9 314 12
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 132 877 −4 469
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 23 817 3 279
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 18 128 1 108
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 18 128 1 108
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 447 025 11 020
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 182 000 11 000
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 265 004 0
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 2 2
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 19 18
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 15 409 254
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 95 836 45
8 Valdžios skola eurais 37 122 0
9 Kitas turtas 298 253 3 054
Visas turtas 1 263 504 14 177
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 637 770 −928
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 191 911 −1 601
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 191 746 −1 044
2.2 Indėlių galimybė 155 −553
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 10 −4
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 150 9
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 76 606 14 972
5.1 Valdžiai 69 431 15 052
5.2 Kiti įsipareigojimai 7 175 −80
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 25 394 241
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 215 −121
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 18 611 −1 056
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 18 611 −1 056
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 5 398 0
10 Kiti įsipareigojimai 107 491 2 658
11 Perkainojimo sąskaitos 131 060 0
12 Kapitalas ir rezervai 68 898 3
Visi įsipareigojimai 1 263 504 14 177

Kontaktai žiniasklaidai