Консолидиран финансов отчет на Еуросистемата към 26 октомври 2007 г.

30 октомври 2007 г.

Показатели, несвързани с операции по паричната политика

Намалението със 126 млн. EUR на показателя злато и вземания в злато (т. 1 от активите) през седмицата, която приключва на 26 октомври 2007 г., отразява извършените продажби на злато (съгласно Споразумението на централните банки за златото от 27 септември 2004 г.) от две централни банки от Еуросистемата и нетната покупка на златни монети от друга централна банка от Еуросистемата.

Нетната позиция на Еуросистемата в чуждестранна валута (т.т. 2 и 3 от активите минус т.т. 7, 8 и 9 от пасивите) остава почти непроменена − 141,8 млрд. EUR.

Наличностите на Еуросистемата от търгуеми ценни книжа на резиденти на eурозоната, деноминирани в еуро (т. 7 от активите), също остават почти непроменени - 95,8 млрд. EUR. Банкнотите в обращение (т. I от пасивите) намаляват с 0,9 млрд. EUR до 637,8 млрд. EUR. Задълженията към сектор „Държавно управление“ (т. 5.1 от пасивите) се увеличават с 15,1 млрд. EUR до 69,4 млрд. EUR.

Показатели, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Еуросистемата за кредитни институции (т. 5 от активите минус т.т. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение с 11,6 млрд. EUR до 446,9 млрд. EUR. На 24 октомври 2007 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 171 млрд. EUR и бе договорена нова на стойност 182 млрд. EUR.

Използваното пределно кредитно улеснение (т. 5.5 от активите) е с почти нулева стойност (при приблизително същата стойност през предходната седмица), докато използваното депозитно улеснение (т. 2.2 от пасивите) е 0,2 млрд. EUR (при 0,7 млрд. EUR през предходната седмица).

Разплащателни сметки на кредитните институции от еурозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Еуросистемата (т. 2.I от пасивите) се отчита спад от 1 млрд. EUR до 191,7 млрд. EUR.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 185 723 −126
2 Вземания от резиденти извън еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 142 191 −4 457
2.1 Вземания от МВФ 9 314 12
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 132 877 −4 469
3 Вземания от резиденти от еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 23 817 3 279
4 Вземания от резиденти извън еурозоната, деноминирани в еуро 18 128 1 108
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 18 128 1 108
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еурозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в еуро 447 025 11 020
5.1 Основни операции по рефинансиране 182 000 11 000
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 265 004 0
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 2 2
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 19 18
6 Други вземания от кредитни институции от еурозоната, деноминирани в еуро 15 409 254
7 Ценни книжа на резиденти от еурозоната, деноминирани в еуро 95 836 45
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в еуро 37 122 0
9 Други активи 298 253 3 054
Общо активи 1 263 504 14 177
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 637 770 −928
2 Задължения към кредитни институции от еурозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в еуро 191 911 −1 601
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 191 746 −1 044
2.2 Депозитно улеснение 155 −553
2.3 Срочни депозити 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 10 −4
3 Други задължения към кредитни институции от еурозоната, деноминирани в еуро 150 9
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еурозоната, деноминирани в еуро 76 606 14 972
5.1 Сектор „Държавно управление“ 69 431 15 052
5.2 Други задължения 7 175 −80
6 Задължения към резиденти извън еурозоната, деноминирани в еуро 25 394 241
7 Задължения към резиденти от еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 215 −121
8 Задължения към резиденти извън еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 18 611 −1 056
8.1 Депозити, салда и други задължения 18 611 −1 056
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 5 398 0
10 Други задължения 107 491 2 658
11 Сметки за преоценка 131 060 0
12 Капитал и резерви 68 898 3
Общо пасиви 1 263 504 14 177

Данни за контакт за медиите