Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 26. říjnu 2007

30. října 2007

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 26. října 2007 odpovídal pokles objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 126 mil. EUR prodeji zlata, který prováděly dvě centrální banky Eurosystému (v souladu s Dohodou centrálních bank o zlatě z 27. září 2004), a čistému nákupu zlatých mincí další z centrálních bank Eurosystému.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) zůstal prakticky nezměněn na úrovni 141,8 mld. EUR.

Objem obchodovatelných cenných papírů rezidentů eurozóny v eurech v držení Eurosystému (položka 7 na straně aktiv) zůstal rovněž téměř nezměněn na úrovni 95,8 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se snížila o 0,9 mld. EUR na 637,8 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 15,1 mld. EUR na 69,4 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv minus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) se zvýšila o 11,6 mld. EUR na 446,9 mld. EUR. Ve středu 24. října 2007 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 171 mld. EUR a byla vypořádána další v hodnotě 182 mld. EUR.

Mezní zápůjční facilita (položka 5.5 na straně aktiv) zůstala prakticky nevyužita (podobně jako v předchozím týdnu), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 0,2 mld. EUR (na rozdíl od 0,7 mld. EUR uložených během předchozího týdne).

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 1 mld. EUR na 191,7 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 185 723 −126
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 142 191 −4 457
2.1 Pohledávky za MMF 9 314 12
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 132 877 −4 469
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 23 817 3 279
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 18 128 1 108
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 18 128 1 108
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 447 025 11 020
5.1 Hlavní refinanční operace 182 000 11 000
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 265 004 0
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 2 2
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 19 18
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 15 409 254
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 95 836 45
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 37 122 0
9 Ostatní aktiva 298 253 3 054
Aktiva celkem 1 263 504 14 177
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 637 770 −928
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 191 911 −1 601
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 191 746 −1 044
2.2 Vkladová facilita 155 −553
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 10 −4
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 150 9
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 76 606 14 972
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 69 431 15 052
5.2 Ostatní závazky 7 175 −80
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 25 394 241
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 215 −121
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 18 611 −1 056
8.1 Vklady a ostatní závazky 18 611 −1 056
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 5 398 0
10 Ostatní pasiva 107 491 2 658
11 Účty přecenění 131 060 0
12 Kapitál a rezervní fondy 68 898 3
Pasiva celkem 1 263 504 14 177

Kontakty pro média