Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 26 oktober 2007

30 oktober 2007

Posten die niet verband houden met monetaire-beleidstransacties

In de week die eindigde op 26 oktober 2007 was de daling van EUR 126 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de verkoop, in overeenstemming met de “Central Bank Gold Agreement” (Goudakkoord tussen de Centrale Banken) van 27 september 2004, van goud door twee centrale banken van het Eurosysteem en een netto aankoop van gouden munten door een andere centrale bank van het Eurosysteem.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) bleef vrijwel onveranderd op EUR 141,8 miljard.

De door het Eurosysteem aangehouden verhandelbare waardepapieren die zijn uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied en die luiden in euro (actiefpost 7) bleef eveneens vrijwel onveranderd op EUR 95,8 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 0,9 miljard naar EUR 637,8 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 15,1 miljard naar EUR 69,4 miljard.

Posten die verband houden met monetaire-beleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 11,6 miljard naar EUR 446,9 miljard. Op woensdag 24 oktober 2007 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 171 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 182 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was vrijwel nihil (ongeveer hetzelfde als in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 0,2 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 0,7 miljard in de voorafgaande week).

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 1 miljard naar EUR 191,7 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 185.723 −126
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 142.191 −4.457
2.1 Vorderingen op het IMF 9.314 12
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 132.877 −4.469
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 23.817 3.279
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 18.128 1.108
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 18.128 1.108
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 447.025 11.020
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 182.000 11.000
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 265.004 0
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 2 2
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 19 18
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 15.409 254
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 95.836 45
8 Overheidsschuld, luidende in euro 37.122 0
9 Overige activa 298.253 3.054
Totaal activa 1.263.504 14.177
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 637.770 −928
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 191.911 −1.601
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 191.746 −1.044
2.2 Depositofaciliteit 155 −553
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 10 −4
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 150 9
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 76.606 14.972
5.1 Overheid 69.431 15.052
5.2 Overige verplichtingen 7.175 −80
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 25.394 241
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 215 −121
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 18.611 −1.056
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 18.611 −1.056
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 5.398 0
10 Overige passiva 107.491 2.658
11 Herwaarderingsrekeningen 131.060 0
12 Kapitaal en reserves 68.898 3
Totaal passiva 1.263.504 14.177

Contactpersonen voor de media