Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 26 października 2007 r.

30 października 2007 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu kończącym się 26 października 2007 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) obniżył się o 126 mln euro w wyniku sprzedaży złota przez dwa banki centralne Eurosystemu (zgodnie z Umową banków centralnych w sprawie złota z 27 września 2004 r.) oraz nabycia netto złotych monet przez inny bank centralny Eurosystemu.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) pozostała na praktycznie niezmienionym poziomie 141,8 mld euro.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych rezydentów obszaru euro w euro w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7) również pozostały na praktycznie niezmienionym poziomie 95,8 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 0,9 mld euro do poziomu 637,8 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 15,1 mld euro do poziomu 69,4 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 11,6 mld euro do poziomu 446,9 mld euro. W środę, 24 października 2007 r., przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 171 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 182 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja aktywów 5.5) było bliskie zera (podobnie jak w poprzednim tygodniu), natomiast wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 0,2 mld euro (w porównaniu z 0,7 mld euro w poprzednim tygodniu).

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych obszaru euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 1 mld euro do poziomu 191,7 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 185.723 −126
2 Należności od nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 142.191 −4.457
2.1 Należności od MFW 9.314 12
2.2 Rachunki w bankach i inwestycje w papiery wartościowe, udzielone kredyty oraz inne aktywa zagraniczne 132.877 −4.469
3 Należności od rezydentów obszaru euro w walutach obcych 23.817 3.279
4 Należności od nierezydentów obszaru euro w euro 18.128 1.108
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe oraz udzielone kredyty 18.128 1.108
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 447.025 11.020
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 182.000 11.000
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 265.004 0
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym na koniec dnia 2 2
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 19 18
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro 15.409 254
7 Papiery wartościowe rezydentów obszaru euro w euro 95.836 45
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 37.122 0
9 Pozostałe aktywa 298.253 3.054
Aktywa razem 1.263.504 14.177
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 637.770 −928
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 191.911 −1.601
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 191.746 −1.044
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 155 −553
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 10 −4
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro 150 9
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec pozostałych rezydentów obszaru euro w euro 76.606 14.972
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 69.431 15.052
5.2 Pozostałe zobowiązania 7.175 −80
6 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w euro 25.394 241
7 Zobowiązania wobec rezydentów obszaru euro w walutach obcych 215 −121
8 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 18.611 −1.056
8.1 Zobowiązania z tytułu depozytów, prowadzonych rachunków oraz pozostałe zobowiązania 18.611 −1.056
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 5.398 0
10 Pozostałe zobowiązania 107.491 2.658
11 Różnice z aktualizacji wyceny 131.060 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 68.898 3
Pasywa razem 1.263.504 14.177

Kontakt z mediami