Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 26. októbru 2007

30. októbra 2007

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 26. októbra 2007 došlo k poklesu v stave zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) o 126 mil. EUR v dôsledku predaja zlata, ktorý uskutočnili dve centrálne banky Eurosystému (v súlade so Zmluvou centrálnych bánk o zlate z 27. septembra 2004) a čistého nákupu zlatých mincí ďalšou centrálnou bankou Eurosystému.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) ostala takmer nezmenená na úrovni 141,8 mld. EUR.

Objem obchodovateľných cenných papierov rezidentov eurozóny v eurách v držbe Eurosystému (položka 7 na strane aktív) sa prakticky tiež nezmenil a ostal na úrovni 95,8 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) klesla o 0,9 mld. EUR na 637,8 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa zvýšil o 15,1 mld. EUR na 69,4 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa zvýšil o 11,6 mld. EUR na 446,9 mld. EUR. V stredu 24. októbra 2007 bol splatný hlavný refinančný obchod v objeme 171 mld. EUR a bol uzavretý ďalší vo výške 182 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných obchodov (položka 5.5 na strane aktív) bol takmer nulový (podobne ako v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem  jednodňových sterilizačných obchodov (položka 2.2 na strane pasív) dosiahol 0,2 mld. EUR (v porovnaní s 0,7 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

V dôsledku všetkých transakcií sa zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) znížil o 1 mld. EUR na 191,7 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 185 723 −126
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 142 191 −4 457
2.1 Pohľadávky voči MMF 9 314 12
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 132 877 −4 469
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 23 817 3 279
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 18 128 1 108
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 18 128 1 108
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 447 025 11 020
5.1 Hlavné refinančné obchody 182 000 11 000
5.2 Dlhodobejšie refinančné obchody 265 004 0
5.3 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné obchody 0 0
5.5 Jednodňové refinančné obchody 2 2
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 19 18
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 15 409 254
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 95 836 45
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 37 122 0
9 Ostatné aktíva 298 253 3 054
Úhrn aktív 1 263 504 14 177
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 637 770 −928
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 191 911 −1 601
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 191 746 −1 044
2.2 Jednodňové sterilizačné obchody 155 −553
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 10 −4
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 150 9
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 76 606 14 972
5.1 Verejná správa 69 431 15 052
5.2 Ostatné záväzky 7 175 −80
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 25 394 241
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 215 −121
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 18 611 −1 056
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 18 611 −1 056
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 5 398 0
10 Ostatné pasíva 107 491 2 658
11 Účty precenenia 131 060 0
12 Kapitál a rezervy 68 898 3
Úhrn pasív 1 263 504 14 177

Kontakt pre médiá