Eurosystemets konsoliderede balance pr. 26. oktober 2007

30. oktober 2007

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 26. oktober 2007, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 126 mio. euro. Faldet afspejlede to centralbanker i Eurosystemets salg af guld (i overensstemmelse med centralbankaftalen om guld af 27. september 2004) og en anden centralbank i Eurosystemets nettokøb af guldmønter.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) forblev praktisk taget uændret og udgjorde 141,8 mia. euro.

Eurosystemets beholdninger af omsættelige værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet (aktivpost 7) forblev også praktisk taget uændrede og udgjorde 95,8 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 0,9 mia. euro til 637,8 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 15,1 mia. euro til 69,4 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 11,6 mia. euro til 446,9 mia. euro. Onsdag den 24. oktober 2007 udløb en primær markedsoperation på 171 mia. euro, og en ny på 182 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) var praktisk taget nul (næsten det samme som i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 0,2 mia. euro (mod 0,7 mia. euro i ugen før).

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 1 mia. euro til 191,7 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 185.723 −126
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 142.191 −4.457
2.1 Tilgodehavender hos IMF 9.314 12
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 132.877 −4.469
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 23.817 3.279
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 18.128 1.108
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 18.128 1.108
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 447.025 11.020
5.1 Primære markedsoperationer 182.000 11.000
5.2 Langfristede markedsoperationer 265.004 0
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 2 2
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 19 18
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 15.409 254
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 95.836 45
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 37.122 0
9 Andre aktiver 298.253 3.054
Aktiver i alt 1.263.504 14.177
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 637.770 −928
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 191.911 −1.601
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 191.746 −1.044
2.2 Indlånsfacilitet 155 −553
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 10 −4
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 150 9
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 76.606 14.972
5.1 Offentlig forvaltning og service 69.431 15.052
5.2 Andre forpligtelser 7.175 −80
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 25.394 241
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 215 −121
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 18.611 −1.056
8.1 Indlån og andre forpligtelser 18.611 −1.056
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 5.398 0
10 Andre forpligtelser 107.491 2.658
11 Revalueringskonti 131.060 0
12 Kapital og reserver 68.898 3
Passiver i alt 1.263.504 14.177

Medie- og pressehenvendelser