Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 13. júlu 2007

17. júla 2007

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 13. júla 2007 došlo k poklesu v stave zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) o 88 mil. EUR v dôsledku predaja zlata, ktorý uskutočnili tri centrálne banky Eurosystému (v súlade so Zmluvou centrálnych bánk o zlate z 27. septembra 2004), a nákupu zlatých mincí ďalšou centrálnou bankou Eurosystému.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií zvýšila o 0,2 mld. EUR na 144,5 mld. EUR.

Objem obchodovateľných cenných papierov rezidentov eurozóny v eurách v držbe Eurosystému (položka 7 na strane aktív) sa znížil o 0,8 mld. EUR na 93,1 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) stúpla o 0,6 mld. EUR na 638,8 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa znížil o 6,9 mld. EUR na 42,5 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) klesol o 5,2 mld. EUR na 441,9 mld. EUR. V stredu 11. júla 2007 bol splatný hlavný refinančný obchod v objeme 298 mld. EUR a bol uzavretý ďalší vo výške 292 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných obchodov (položka 5.5 na strane aktív) bol takmer nulový (podobne ako v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem  jednodňových sterilizačných obchodov (položka 2.2 na strane pasív) dosiahol 0,1 mld. EUR (v porovnaní s 1,1 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

V dôsledku všetkých transakcií sa zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) zvýšil o 2,5 mld. EUR na 193 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 172 624 −88
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 143 170 −1 187
2.1 Pohľadávky voči MMF 9 769 −67
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 133 401 −1 120
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 23 892 1 132
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 15 882 −653
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 15 882 −653
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 442 002 −6 169
5.1 Hlavné refinančné obchody 292 000 −5 999
5.2 Dlhodobejšie refinančné obchody 150 002 0
5.3 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné obchody 0 0
5.5 Jednodňové refinančné obchody 0 −4
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 −166
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 14 177 610
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 93 117 −814
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 37 149 0
9 Ostatné aktíva 243 351 776
Úhrn aktív 1 185 364 −6 393
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 638 835 616
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 193 115 1 501
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 193 037 2 489
2.2 Jednodňové sterilizačné obchody 78 −986
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 0 −2
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 215 2
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 50 087 −6 805
5.1 Verejná správa 42 505 −6 875
5.2 Ostatné záväzky 7 582 70
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 18 904 −568
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 181 −1
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 16 888 −284
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 16 888 −284
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 5 517 0
10 Ostatné pasíva 76 299 −855
11 Účty precenenia 117 010 0
12 Kapitál a rezervy 68 313 1
Úhrn pasív 1 185 364 −6 393

Kontakt pre médiá