Menu

Консолидиран финансов отчет на Еуросистемата към 13 юли 2007 г.

17 юли 2007 г.

Показатели, несвързани с операции по паричната политика

Намалението с 88 млн. EUR на показателя злато и вземания в злато (т. 1 от активите) през седмицата, която приключва на 13 юли 2007 г., отразява извършените продажби на злато (съгласно Споразумението на централните банки за златото от 27 септември 2004 г.) от три централни банки от Еуросистемата и покупката на златни монети от друга централна банка на Еуросистемата.

Нетната позиция на Еуросистемата в чуждестранна валута (т.т. 2 и 3 от активите минус т.т. 7, 8 и 9) отбелязва увеличение с 0,2 млрд. EUR до 144,5 млрд. EUR в резултат на извършените транзакции с клиенти и портфейлни транзакции.

Наличностите на Еуросистемата от търгуеми ценни книжа на резиденти на еурозоната, деноминирани в еуро (т. 7 от активите), отбелязват намаление с 0,8 млрд. EUR до 93,1 млрд. EUR. Банкнотите в обращение (т. 1 от пасивите) се увеличават с 0,6 млрд. EUR до 638,8 млрд. EUR. Задълженията към сектор „Държавно управление“ (т. 5.1 от пасивите) намаляват с 6,9 млрд. EUR до 42,5 млрд. EUR.

Показатели, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Еуросистемата за кредитни институции (т. 5 от активите минус т.т. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 5,2 млрд. EUR до 441,9 млрд. EUR. На 11 юли 2007 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 298 млрд. EUR и бе договорена нова на стойност 292 млрд. EUR.

Използваното пределно кредитно улеснение (т. 5.5 от активите) е с почти нулева стойност (при приблизително същата стойност през предходната седмица), докато използваното депозитно улеснение (т. 2.2 от пасивите) е 0,1 млрд. EUR (при 1,1 млрд. EUR през предходната седмица).

Разплащателни сметки на кредитните институции от еурозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Еуросистемата (т. 2.1 от пасивите) се отчита увеличение с 2,5 млрд. EUR до 193 млрд. EUR.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 172 624 −88
2 Вземания от резиденти извън еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 143 170 −1 187
2.1 Вземания от МВФ 9 769 −67
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 133 401 −1 120
3 Вземания от резиденти от еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 23 892 1 132
4 Вземания от резиденти извън еурозоната, деноминирани в еуро 15 882 −653
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 15 882 −653
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Валутен механизъм ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еурозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в еуро 442 002 −6 169
5.1 Основни операции по рефинансиране 292 000 −5 999
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 150 002 0
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно средство 0 −4
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 −166
6 Други вземания от кредитни институции от еурозоната, деноминирани в еуро 14 177 610
7 Ценни книжа на резиденти от еурозоната, деноминирани в еуро 93 117 −814
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в еуро 37 149 0
9 Други активи 243 351 776
Общо активи 1 185 364 −6 393
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 638 835 616
2 Задължения към кредитни институции от еурозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в еуро 193 115 1 501
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 193 037 2 489
2.2 Депозитно улеснение 78 −986
2.3 Срочни депозити 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 −2
3 Други задължения към кредитни институции от еурозоната, деноминирани в еуро 215 2
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еурозоната, деноминирани в еуро 50 087 −6 805
5.1 Сектор „Държавно управление“ 42 505 −6 875
5.2 Други задължения 7 582 70
6 Задължения към резиденти извън еурозоната, деноминирани в еуро 18 904 −568
7 Задължения към резиденти от еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 181 −1
8 Задължения към резиденти извън еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 16 888 −284
8.1 Депозити, салда и други задължения 16 888 −284
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Валутен механизъм ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 5 517 0
10 Други задължения 76 299 −855
11 Сметки за преоценка 117 010 0
12 Капитал и резерви 68 313 1
Общо пасиви 1 185 364 −6 393

Данни за контакт за медиите