Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 13 juli 2007

17 juli 2007

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 13 juli 2007 motsvarade minskningen på 88 miljoner EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) försäljning av guld av tre nationella centralbanker i Eurosystemet (i enlighet med centralbankernas överenskommelse om guld av den 27 september 2004) och köp av guldmynt av en annan nationell centralbank i Eurosystemet.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 0,2 miljarder EUR till 144,5 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet (post 7 på tillgångssidan) minskade med 0,8 miljarder EUR till 93,1 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 0,6 miljarder EUR till 638,8 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 6,9 miljarder EUR till 42,5 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 5,2 miljarder EUR till 441,9 miljarder EUR. Onsdagen den 11 juli 2007 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 298 miljarder EUR och ersattes med en ny på 292 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var nästan noll (ungefär som föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 0,1 miljard EUR (jämfört med 1,1 miljarder EUR föregående vecka).

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 2,5 miljarder EUR till 193 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 172.624 −88
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 143.170 −1.187
2.1 Fordringar på IMF 9.769 −67
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 133.401 −1.120
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 23.892 1.132
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 15.882 −653
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 15.882 −653
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 442.002 −6.169
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 292.000 −5.999
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 150.002 0
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 0 −4
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 −166
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 14.177 610
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 93.117 −814
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 37.149 0
9 Övriga tillgångar 243.351 776
Summa tillgångar 1.185.364 −6.393
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 638.835 616
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 193.115 1.501
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 193.037 2.489
2.2 Inlåningsfacilitet 78 −986
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 0 −2
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 215 2
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 50.087 −6.805
5.1 Offentliga sektorn 42.505 −6.875
5.2 Övriga skulder 7.582 70
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 18.904 −568
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 181 −1
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 16.888 −284
8.1 Inlåning och övriga skulder 16.888 −284
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 5.517 0
10 Övriga skulder 76.299 −855
11 Värderegleringskonton 117.010 0
12 Eget kapital 68.313 1
Summa skulder 1.185.364 −6.393

Kontakt för media