Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 13. červenci 2007

17. července 2007

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 13. července 2007 odpovídal pokles objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 88 mil. EUR prodeji zlata, který prováděly tři z centrálních bank Eurosystému (v souladu s Dohodou centrálních bank o zlatě z 27. září 2004), a nákupu zlatých mincí další centrální bankou Eurosystému.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí zvýšil o 0,2 mld. EUR na 144,5 mld. EUR.

Objem obchodovatelných cenných papírů rezidentů eurozóny v eurech v držení Eurosystému (položka 7 na straně aktiv) poklesl o 0,8 mld. EUR na 93,1 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 0,6 mld. EUR na 638,8 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) se snížil o 6,9 mld. EUR na 42,5 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv minus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesla o 5,2 mld. EUR na 441,9 mld. EUR. Ve středu 11. července 2007 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 298 mld. EUR a byla vypořádána další v hodnotě 292 mld. EUR.

Mezní zápůjční facilita (položka 5.5 na straně aktiv) zůstala prakticky nevyužita (obdobně jako v předchozím týdnu), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 0,1 mld. EUR (na rozdíl od 1,1 mld. EUR uložených během předchozího týdne).

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 2,5 mld. EUR na 193 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 172 624 −88
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 143 170 −1 187
2.1 Pohledávky za MMF 9 769 −67
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 133 401 −1 120
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 23 892 1 132
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 15 882 −653
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 15 882 −653
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 442 002 −6 169
5.1 Hlavní refinanční operace 292 000 −5 999
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 150 002 0
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 0 −4
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 −166
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 14 177 610
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 93 117 −814
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 37 149 0
9 Ostatní aktiva 243 351 776
Aktiva celkem 1 185 364 −6 393
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 638 835 616
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 193 115 1 501
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 193 037 2 489
2.2 Vkladová facilita 78 −986
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 0 −2
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 215 2
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 50 087 −6 805
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 42 505 −6 875
5.2 Ostatní závazky 7 582 70
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 18 904 −568
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 181 −1
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 16 888 −284
8.1 Vklady a ostatní závazky 16 888 −284
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 5 517 0
10 Ostatní pasiva 76 299 −855
11 Účty přecenění 117 010 0
12 Kapitál a rezervní fondy 68 313 1
Pasiva celkem 1 185 364 −6 393

Kontakty pro média