SØGEMULIGHEDER
Home Medier Explainers Forskning & Publikationer Statistik Pengepolitik Euroen Betalinger & Markeder Karriere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 13. juli 2007

17. juli 2007

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 13. juli 2007, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 88 mio. euro som følge af tre centralbanker i Eurosystemets salg af guld (i overensstemmelse med centralbankaftalen om guld af 27. september 2004) og en anden centralbank i Eurosystemets køb af guldmønter.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 0,2 mia. euro til 144,5 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner.

Eurosystemets beholdninger af omsættelige værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet (aktivpost 7) faldt med 0,8 mia. euro til 93,1 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 0,6 mia. euro til 638,8 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 6,9 mia. euro til 42,5 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 5,2 mia. euro til 441,9 mia. euro. Onsdag den 11. juli 2007 udløb en primær markedsoperation på 298 mia. euro, og en ny på 292 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) var praktisk taget nul (næsten det samme som i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 0,1 mia. euro (mod 1,1 mia. euro i ugen før).

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 2,5 mia. euro til 193 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 172.624 −88
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 143.170 −1.187
2.1 Tilgodehavender hos IMF 9.769 −67
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 133.401 −1.120
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 23.892 1.132
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 15.882 −653
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 15.882 −653
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 442.002 −6.169
5.1 Primære markedsoperationer 292.000 −5.999
5.2 Langfristede markedsoperationer 150.002 0
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 0 −4
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 −166
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 14.177 610
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 93.117 −814
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 37.149 0
9 Andre aktiver 243.351 776
Aktiver i alt 1.185.364 −6.393
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 638.835 616
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 193.115 1.501
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 193.037 2.489
2.2 Indlånsfacilitet 78 −986
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 0 −2
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 215 2
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 50.087 −6.805
5.1 Offentlig forvaltning og service 42.505 −6.875
5.2 Andre forpligtelser 7.582 70
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 18.904 −568
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 181 −1
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 16.888 −284
8.1 Indlån og andre forpligtelser 16.888 −284
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 5.517 0
10 Andre forpligtelser 76.299 −855
11 Revalueringskonti 117.010 0
12 Kapital og reserver 68.313 1
Passiver i alt 1.185.364 −6.393