Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 13 lipca 2007 r.

17 lipca 2007 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu kończącym się 13 lipca 2007 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) obniżył się o 88 mln euro w wyniku sprzedaży złota przez trzy banki centralne Eurosystemu (zgodnie z Umową banków centralnych w sprawie złota z 27 września 2004 r.) oraz zakupu złotych monet przez inny bank centralny Eurosystemu.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 0,2 mld euro do poziomu 144,5 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych rezydentów obszaru euro w euro w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7) obniżyły się o 0,8 mld euro do poziomu 93,1 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) wzrósł o 0,6 mld euro do poziomu 638,8 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) obniżyły się o 6,9 mld euro do poziomu 42,5 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 5,2 mld euro do poziomu 441,9 mld euro. W środę, 11 lipca 2007 r., przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 298 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 292 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja aktywów 5.5) było bliskie zera (podobnie jak w poprzednim tygodniu), natomiast wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 0,1 mld euro (w porównaniu z 1,1 mld euro w poprzednim tygodniu).

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych obszaru euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 2,5 mld euro do poziomu 193 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 172.624 −88
2 Należności od nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 143.170 −1.187
2.1 Należności od MFW 9.769 −67
2.2 Rachunki w bankach i inwestycje w papiery wartościowe, udzielone kredyty oraz inne aktywa zagraniczne 133.401 −1.120
3 Należności od rezydentów obszaru euro w walutach obcych 23.892 1.132
4 Należności od nierezydentów obszaru euro w euro 15.882 −653
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe oraz udzielone kredyty 15.882 −653
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 442.002 −6.169
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 292.000 −5.999
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 150.002 0
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym na koniec dnia 0 −4
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 −166
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro 14.177 610
7 Papiery wartościowe rezydentów obszaru euro w euro 93.117 −814
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 37.149 0
9 Pozostałe aktywa 243.351 776
Aktywa razem 1.185.364 −6.393
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 638.835 616
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 193.115 1.501
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 193.037 2.489
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 78 −986
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 −2
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro 215 2
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec pozostałych rezydentów obszaru euro w euro 50.087 −6.805
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 42.505 −6.875
5.2 Pozostałe zobowiązania 7.582 70
6 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w euro 18.904 −568
7 Zobowiązania wobec rezydentów obszaru euro w walutach obcych 181 −1
8 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 16.888 −284
8.1 Zobowiązania z tytułu depozytów, prowadzonych rachunków oraz pozostałe zobowiązania 16.888 −284
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 5.517 0
10 Pozostałe zobowiązania 76.299 −855
11 Różnice z aktualizacji wyceny 117.010 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 68.313 1
Pasywa razem 1.185.364 −6.393

Kontakt z mediami