Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2007. gada 13. jūlijā

2007. gada 17. jūlijā

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2007. gada 13. jūlijā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 88 milj. euro, trijām Eurosistēmas centrālajām bankām pārdodot zeltu (saskaņā ar 2004. gada 27. septembra Centrālo banku nolīgumu par zeltu) un vienai Eurosistēmas centrālajai bankai iegādājoties zelta monētas.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu rezultātā palielinājās par 0.2 mljrd. euro (līdz 144.5 mljrd. euro).

Eurosistēmas brīvi pārdodamo euro zonas rezidentu vērtspapīru euro (7. aktīvu postenis) apjoms samazinājās par 0.8 mljrd. euro (līdz 93.1 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 0.6 mljrd. euro (līdz 638.8 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 6.9 mljrd. euro (līdz 42.5 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 5.2 mljrd. euro (līdz 441.9 mljrd. euro). Trešdien, 2007. gada 11. jūlijā galvenajai refinansēšanas operācijai 298 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 292 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms faktiski bija nulle (aptuveni tāds pats kā iepriekšējā nedēļā), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.1 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā 1.1 mljrd. euro).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 2.5 mljrd. euro (līdz 193 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 172,624 −88
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 143,170 −1,187
2.1 SVF debitoru parādi 9,769 −67
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 133,401 −1,120
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 23,892 1,132
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 15,882 −653
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 15,882 −653
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 442,002 −6,169
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 292,000 −5,999
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 150,002 0
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 0 −4
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 −166
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 14,177 610
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 93,117 −814
8 Valdības parāds euro 37,149 0
9 Pārējie aktīvi 243,351 776
Kopā aktīvi 1,185,364 −6,393
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 638,835 616
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 193,115 1,501
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 193,037 2,489
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 78 −986
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 0 −2
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 215 2
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 50,087 −6,805
5.1 Saistības pret valdību 42,505 −6,875
5.2 Pārējās saistības 7,582 70
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 18,904 −568
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 181 −1
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 16,888 −284
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 16,888 −284
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 5,517 0
10 Pārējās saistības 76,299 −855
11 Pārvērtēšanas konti 117,010 0
12 Kapitāls un rezerves 68,313 1
Kopā pasīvi 1,185,364 −6,393

Kontaktinformācija presei