Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 13 juli 2007

17 juli 2007

Posten die niet verband houden met monetaire-beleidstransacties

In de week die eindigde op 13 juli 2007 was de daling van EUR 88 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de verkoop, in overeenstemming met de “Central Bank Gold Agreement” (Goudakkoord tussen de Centrale Banken) van 27 september 2004, van goud door drie centrale banken van het Eurosysteem en een aankoop van gouden munten door een andere centrale bank van het Eurosysteem.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 0,2 miljard naar EUR 144,5 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties.

De door het Eurosysteem aangehouden verhandelbare waardepapieren die zijn uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied en die luiden in euro (actiefpost 7) daalden met EUR 0,8 miljard naar EUR 93,1 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 0,6 miljard naar EUR 638,8 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 6,9 miljard naar EUR 42,5 miljard.

Posten die verband houden met monetaire-beleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 5,2 miljard naar EUR 441,9 miljard. Op woensdag 11 juli 2007 verviel een basis-herfinancieringstransactie van EUR 298 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 292 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was vrijwel nihil (ongeveer hetzelfde als in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 0,1 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 1,1 miljard in de voorafgaande week).

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 2,5 miljard naar EUR 193 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 172.624 −88
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 143.170 −1.187
2.1 Vorderingen op het IMF 9.769 −67
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 133.401 −1.120
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 23.892 1.132
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 15.882 −653
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 15.882 −653
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 442.002 −6.169
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 292.000 −5.999
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 150.002 0
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 0 −4
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 −166
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 14.177 610
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 93.117 −814
8 Overheidsschuld, luidende in euro 37.149 0
9 Overige activa 243.351 776
Totaal activa 1.185.364 −6.393
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 638.835 616
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 193.115 1.501
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 193.037 2.489
2.2 Depositofaciliteit 78 −986
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 0 −2
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 215 2
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 50.087 −6.805
5.1 Overheid 42.505 −6.875
5.2 Overige verplichtingen 7.582 70
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 18.904 −568
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 181 −1
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 16.888 −284
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 16.888 −284
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 5.517 0
10 Overige passiva 76.299 −855
11 Herwaarderingsrekeningen 117.010 0
12 Kapitaal en reserves 68.313 1
Totaal passiva 1.185.364 −6.393

Contactpersonen voor de media