Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 13. julija 2007

17. julij 2007

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 13. julija 2007, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 88 milijonov EUR, kar je posledica prodaje zlata treh centralnih bank Eurosistema (skladno s Sporazumom centralnih bank o zlatu z dne 27. septembra 2004) in nakupa zlatih kovancev, ki ga je izvedla ena centralna banka Eurosistema.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij povečalo za 0,2 milijarde EUR na 144,5 milijarde EUR.

Imetje Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih rezidentov euroobmočja v eurih (postavka sredstev 7) se je zmanjšalo za 0,8 milijarde EUR na 93,1 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 0,6 milijarde EUR na 638,8 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 6,9 milijarde EUR na 42,5 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 5,2 milijarde EUR na 441,9 milijarde EUR. V sredo, 11. julija 2007, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 298 milijard EUR, poravnana je bila nova v višini 292 milijard EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je bila skoraj enaka nič (približno enako kot prejšnji teden), medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 0,1 milijarde EUR (v primerjavi z 1,1 milijarde EUR prejšnji teden).

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 2,5 milijarde EUR na 193 milijard EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 172.624 −88
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 143.170 −1.187
2.1 Terjatve do MDS 9.769 −67
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 133.401 −1.120
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 23.892 1.132
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 15.882 −653
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 15.882 −653
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 442.002 −6.169
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 292.000 −5.999
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 150.002 0
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 0 −4
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 0 −166
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 14.177 610
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 93.117 −814
8 Dolg širše države v EUR 37.149 0
9 Druga sredstva 243.351 776
Skupaj sredstva 1.185.364 −6.393
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 638.835 616
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 193.115 1.501
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 193.037 2.489
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 78 −986
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 0 −2
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 215 2
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 50.087 −6.805
5.1 Širša država 42.505 −6.875
5.2 Druge obveznosti 7.582 70
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 18.904 −568
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 181 −1
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 16.888 −284
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 16.888 −284
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 5.517 0
10 Druge obveznosti 76.299 −855
11 Računi prevrednotenja 117.010 0
12 Kapital in rezerve 68.313 1
Skupaj obveznosti 1.185.364 −6.393

Stiki za medije