Meklēšanas opcijas
Home Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ieteikumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2005. gada 23. decembrī

2005. gada 28. decembrī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2005. gada 23. decembrī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 165 milj. euro, divām Eurosistēmas centrālajām bankām pārdodot zeltu (saskaņā ar 2004. gada 27. septembra Centrālo banku nolīgumu par zeltu).

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu rezultātā samazinājās par 3.4 mljrd. euro (līdz 161.2 mljrd. euro).

Eurosistēmas brīvi pārdodamo euro zonas rezidentu vērtspapīru euro (7. aktīvu postenis) apjoms pieauga par 0.6 mljrd. euro (līdz 94.4 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 9.4 mljrd. euro (līdz 568 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 1 mljrd. euro (līdz 35.6 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 5.6 mljrd. euro (līdz 404 mljrd. euro). Trešdien, 2005. gada 21. decembrī galvenā refinansēšanas operācija 308.5 mljrd. euro apmērā sasniedza dzēšanas termiņu un tika noslēgta jauna 314 mljrd. euro apmērā.

Tajā pašā dienā ECB noorganizēja parasto ilgāka termiņa refinansēšanas operāciju (ITRO) 30 mljrd. euro apmērā, kas jānoslēdz ceturtdien, 2005. gada 22. decembrī, kad iepriekšējā ITRO sasniedz dzēšanas termiņu. Taču kļūdaina pieteikuma dēļ ECB nevarēja īstenot šo jauno ilgāka termiņa refinansēšanas operāciju standarta apmērā, tāpēc šajā dienā tika noslēgta operācija tikai 12.5 mljrd. euro apmērā. Atlikušos 17.5 mljrd. euro piešķīra pēc tam ceturtdien, 2005. gada 22. decembrī, izmantojot papildu refinansēšanas operāciju pēc parastās ITRO procedūras, un operāciju noslēdza piektdien, 23. decembrī. Abas refinansēšanas operācijas sasniegs dzēšanas termiņu ceturtdien, 2006. gada 30. martā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms faktiski bija nulle (aptuveni tāds pats kā iepriekšējā nedēļā), arī noguldījumu iespējas (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms faktiski bija nulle (iepriekšējā nedēļā – 0.1 mljrd. euro).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 7.6 mljrd. euro (līdz 150.7 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 148,133 −165
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 152,014 −4,697
2.1 SVF debitoru parādi 16,440 −3,140
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 135,574 −1,557
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 23,960 1,354
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 9,289 −167
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 9,289 −167
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 404,019 5,503
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 314,002 5,502
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 90,017 17
5.3 Precizējošās reverse operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reverse operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 0 0
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 −16
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 3,500 297
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 94,435 576
8 Valdības parāds euro 40,274 −388
9 Pārējie aktīvi 144,125 493
Kopā aktīvi 1,019,749 2,806
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 567,962 9,366
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 150,732 −7,658
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 150,714 −7,569
2.2 Noguldījumu iespēja 18 −89
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reverse operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 0 0
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 207 −12
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 43,476 1,087
5.1 Saistības pret valdību 35,559 1,047
5.2 Pārējās saistības 7,917 40
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 12,364 299
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 480 70
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 8,424 −17
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 8,424 −17
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 5,885 0
10 Pārējās saistības 68,041 −332
11 Pārvērtēšanas konti 103,749 0
12 Kapitāls un rezerves 58,429 3
Kopā pasīvi 1,019,749 2,806
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem