Možnosti iskanja
Home Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 23. decembra 2005

28. december 2005

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 23. decembra 2005, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 165 milijonov EUR, kar odraža prodajo zlata, ki sta jo izvedli dve centralni banki Eurosistema (skladno s Sporazumom centralnih bank o zlatu z dne 27. septembra 2004).

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij zmanjšalo za 3,4 milijarde EUR na 161,2 milijarde EUR.

Imetje Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih rezidentov euroobmočja v eurih (postavka sredstev 7) se je povečalo za 0,6 milijarde EUR na 94,4 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 9,4 milijarde EUR na 568 milijard EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 1 milijardo EUR na 35,6 milijarde EUR.

Postavke v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 5,6 milijarde EUR na 404 milijarde EUR. V sredo, 21. decembra 2005, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 308,5 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 314 milijard EUR.

Istega dne je ECB pripravila vse potrebno za običajno operacijo dolgoročnejšega refinanciranja v višini 30 milijard EUR za poravnavo v četrtek, 22. decembra 2005, na dan zapadlosti prejšnje take operacije. Vendar pa je napačna ponudba preprečila, da bi ECB izvedla to dolgoročnejšo operacijo refinanciranja v standardnem znesku, zato je bilo na ta dan poravnanih le 12,5 milijarde EUR. Preostali znesek v višini 17,5 milijarde EUR je bil dodeljen naknadno z dodatno operacijo refinanciranja, ki je potekala skladno z običajnim postopkom za operacije dolgoročnejšega refinanciranja v četrtek, 22. decembra 2005, in je bila poravnana v petek, 23. decembra. Obe operaciji refinanciranja zapadeta v četrtek, 30. marca 2006.

Zadolževanje prek odprte ponudbe mejnega posojanja (postavka sredstev 5.5) je bilo skoraj enako nič (približno enako kot prejšnji teden), ravno tako uporaba odprte ponudbe deponiranja likvidnosti čez noč (postavka obveznosti 2.2) (v primerjavi z 0,1 milijarde EUR prejšnji teden).

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 7,6 milijarde EUR na 150,7 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 148.133 −165
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 152.014 −4.697
2.1 Terjatve do MDS 16.440 −3.140
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 135.574 −1.557
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 23.960 1.354
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 9.289 −167
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 9.289 −167
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 404.019 5.503
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 314.002 5.502
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 90.017 17
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojanja 0 0
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 0 −16
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 3.500 297
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 94.435 576
8 Dolg širše države v EUR 40.274 −388
9 Druga sredstva 144.125 493
Skupaj sredstva 1.019.749 2.806
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 567.962 9.366
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 150.732 −7.658
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 150.714 −7.569
2.2 Odprta ponudba mejnega deponiranja likvidnosti čez noč 18 −89
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 207 −12
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 43.476 1.087
5.1 Širša država 35.559 1.047
5.2 Druge obveznosti 7.917 40
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 12.364 299
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 480 70
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 8.424 −17
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 8.424 −17
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 5.885 0
10 Druge obveznosti 68.041 −332
11 Računi prevrednotenja 103.749 0
12 Kapital in rezerve 58.429 3
Skupaj obveznosti 1.019.749 2.806