Sökalternativ
Home Media Frklaringar Forskning & publicerat Statistik Penningpolitik Euron Betalningar & marknader Karrir & jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 23 december 2005

28 december 2005

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 23 december 2005 motsvarade minskningen på 165 miljoner EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) försäljning av guld av två centralbanker i Eurosystemet (i enlighet med centralbankernas överenskommelse om guld per den 27 september 2004).

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 3,4 miljarder EUR till 161,2 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner.

Eurosystemets innehav av marknadsnoterade värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet (post 7 på tillgångssidan) ökade med 0,6 miljarder EUR till 94,4 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 9,4 miljarder EUR till 568 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 1 miljard EUR till 35,6 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 5,6 miljarder EUR till 404 miljarder EUR. Onsdagen den 21 december 2005 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 308,5 miljarder EUR och ersattes med en ny på 314 miljarder EUR.

Samma dag arrangerade ECB för den vanliga långfristiga refinansieringstransaktionen på 30 miljarder EUR med avveckling torsdagen den 22 december 2005, då en tidigare långfristig refinansieringstransaktion förföll. Ett felaktigt bud hindrade dock ECB från att genomföra denna nya långfristiga refinansieringstransaktion för standardbeloppet med endast 12,5 miljarder EUR avvecklade på den angivna dagen. Det resterande beloppet på 17,5 miljarder EUR tilldelades därefter genom en exceptionell refinansieringstransaktion, baserad på normala procedurer för långfristiga refinansieringstransaktioner, torsdagen den 22 december med avveckling fredagen den 23 december. Båda refinansieringstransaktionerna förfaller torsdagen den 30 mars 2006.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var i stor sett noll (ungefär som förra veckan) och även utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var i stor sett noll (jämfört med 0,1 miljard EUR förra veckan).

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 7,6 miljarder EUR till 150,7 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 148.133 −165
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 152.014 −4.697
2.1 Fordringar på IMF 16.440 −3.140
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 135.574 −1.557
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 23.960 1.354
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 9.289 −167
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 9.289 −167
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 404.019 5.503
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 314.002 5.502
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 90.017 17
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 0 0
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 −16
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 3.500 297
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 94.435 576
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 40.274 −388
9 Övriga tillgångar 144.125 493
Summa tillgångar 1.019.749 2.806
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 567.962 9.366
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 150.732 −7.658
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 150.714 −7.569
2.2 Inlåningsfacilitet 18 −89
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 0 0
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 207 −12
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 43.476 1.087
5.1 Offentliga sektorn 35.559 1.047
5.2 Övriga skulder 7.917 40
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 12.364 299
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 480 70
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 8.424 −17
8.1 Inlåning och övriga skulder 8.424 −17
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 5.885 0
10 Övriga skulder 68.041 −332
11 Värderegleringskonton 103.749 0
12 Eget kapital 58.429 3
Summa skulder 1.019.749 2.806