Επιλογές αναζήτησης
Home Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος της 23ης Δεκεμβρίου 2005

28 Δεκεμβρίου 2005

Στοιχεία που δεν σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Κατά την εβδομάδα που έληξε στις 23 Δεκεμβρίου 2005, η μείωση του χρυσού και των απαιτήσεων σε χρυσό (στοιχείο 1 του ενεργητικού) κατά 165 εκατομμύρια ευρώ αντανακλούσε την πώληση χρυσού από δύο κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος (στο πλαίσιο της συμφωνίας των κεντρικών τραπεζών για το χρυσό (Central Bank Gold Agreement) της 27ης Σεπτεμβρίου 2004).

Η καθαρή συναλλαγματική θέση του Ευρωσυστήματος (στοιχεία 2 και 3 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 7, 8 και 9 του παθητικού) μειώθηκε κατά 3,4 δισεκατομμύρια ευρώ σε 161,2 δισεκατομμύρια ευρώ, λόγω συναλλαγών πελατών και χαρτοφυλακίου.

Οι εμπορεύσιμοι τίτλοι σε ευρώ κατοίκων της ζώνης του ευρώ (στοιχείο 7 του ενεργητικού), τους οποίους κατέχει το Ευρωσύστημα, αυξήθηκαν κατά 0,6 δισεκατομμύρια ευρώ σε 94,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία (στοιχείο 1 του παθητικού) αυξήθηκαν κατά 9,4 δισεκατομμύρια ευρώ σε 568 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι υποχρεώσεις έναντι γενικής κυβέρνησης (στοιχείο 5.1 του παθητικού) αυξήθηκαν κατά 1 δισεκατομμύριο ευρώ σε 35,6 δισεκατομμύρια ευρώ.

Στοιχεία που σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Ο καθαρός δανεισμός του Ευρωσυστήματος προς τα πιστωτικά ιδρύματα (στοιχείο 5 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 και 4 του παθητικού) αυξήθηκε κατά 5,6 δισεκατομμύρια ευρώ σε 404 δισεκατομμύρια ευρώ. Την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2005 έληξε μια πράξη κύριας αναχρηματοδότησης ύψους 308,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 314 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Την ίδια ημέρα, η ΕΚΤ μερίμνησε για τη συνήθη πράξη πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (ΠΠΜΑ) ύψους 30 δισεκατομμυρίων ευρώ, η οποία θα διακανονιζόταν την Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2005, ημερομηνία λήξης μιας προηγούμενης ΠΠΜΑ. Ωστόσο, μια εσφαλμένη προσφορά εμπόδισε την ΕΚΤ να εκτελέσει την εν λόγω πράξη πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης για το σύνηθες ποσό, με αποτέλεσμα να διακανονιστούν μόνο 12,5 δισεκατομμύρια ευρώ την ορισθείσα ημέρα. Το υπόλοιπο ποσό των 17,5 δισεκατομμυρίων ευρώ κατανεμήθηκε στη συνέχεια μέσω μιας έκτακτης πράξης αναχρηματοδότησης την Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2005, σύμφωνα με τις κανονικές διαδικασίες των ΠΠΜΑ, και διακανονίστηκε την Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου. Και οι δύο πράξεις αναχρηματοδότησης θα λήξουν την Πέμπτη 30 Μαρτίου 2006.

Η χρησιμοποίηση τόσο της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης (στοιχείο 5.5 του ενεργητικού) όσο και της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων (στοιχείο 2.2 του παθητικού) ήταν σχεδόν μηδενική (έναντι σχεδόν μηδενικού ποσού και 0,1 δισεκατομμυρίων ευρώ αντιστοίχως την προηγούμενη εβδομάδα).

Τρεχούμενοι λογαριασμοί των πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης του ευρώ

Ως αποτέλεσμα του συνόλου των συναλλαγών, το πιστωτικό υπόλοιπο των τρεχούμενων λογαριασμών των πιστωτικών ιδρυμάτων στο Ευρωσύστημα (στοιχείο 2.1 του παθητικού) μειώθηκε κατά 7,6 δισεκατομμύρια ευρώ σε 150,7 δισεκατομμύρια ευρώ.

Ενεργητικό (εκατομμύρια ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα οφειλόμενη σε συναλλαγές
Τα γενικά/μερικά σύνολα ενδέχεται να μην αντιστοιχούν στο ακριβές άθροισμα λόγω στρογγυλοποίησης.
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 148.133 −165
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα από μη κατοίκους ζώνης ευρώ 152.014 −4.697
2.1 Απαιτήσεις από το ΔΝΤ 16.440 −3.140
2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 135.574 −1.557
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα από κατοίκους ζώνης ευρώ 23.960 1.354
4 Απαιτήσεις σε ευρώ από μη κατοίκους ζώνης ευρώ 9.289 −167
4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 9.289 −167
4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από πιστωτικές διευκολύνσεις στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα της ζώνης ευρώ, σχετιζόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 404.019 5.503
5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 314.002 5.502
5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 90.017 17
5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0
5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 0 0
5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 0 −16
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ από πιστωτικά ιδρύματα της ζώνης ευρώ 3.500 297
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 94.435 576
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 40.274 −388
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 144.125 493
Σύνολο ενεργητικού 1.019.749 2.806
Παθητικό (εκατομμύρια ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα οφειλόμενη σε συναλλαγές
Τα γενικά/μερικά σύνολα ενδέχεται να μην αντιστοιχούν στο ακριβές άθροισμα λόγω στρογγυλοποίησης.
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 567.962 9.366
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης ευρώ, σχετιζόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 150.732 −7.658
2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 150.714 −7.569
2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 18 −89
2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 0 0
2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 0 0
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης ευρώ 207 −12
4 Εκδοθέντα χρεόγραφα 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 43.476 1.087
5.1 Γενική κυβέρνηση 35.559 1.047
5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 7.917 40
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 12.364 299
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 480 70
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 8.424 −17
8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 8.424 −17
8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από πιστωτικές διευκολύνσεις στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 5.885 0
10 Λοιπές υποχρεώσεις 68.041 −332
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 103.749 0
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 58.429 3
Σύνολο παθητικού 1.019.749 2.806