Kryteria wyszukiwania
Home Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 23 grudnia 2005 r.

28 grudnia 2005 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu kończącym się 23 grudnia 2005 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) obniżył się o 165 mln euro w wyniku sprzedaży złota przez dwa banki centralne Eurosystemu (zgodnie z Umową banków centralnych w sprawie złota z 27 września 2004 r.).

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 3,4 mld euro do poziomu 161,2 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych.

Zasoby zbywalnych papierów wartościowych rezydentów obszaru euro w euro w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7) wzrosły o 0,6 mld euro do poziomu 94,4 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) wzrósł o 9,4 mld euro do poziomu 568 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 1 mld euro do poziomu 35,6 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan kredytów netto udzielonych przez Eurosystem instytucjom kredytowym (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 5,6 mld euro do poziomu 404 mld euro. W środę, 21 grudnia 2005 r., przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 308,5 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 314 mld euro.

W tym samym dniu EBC przygotował normalną dłuższą operację refinansującą w kwocie 30 mld euro do rozliczenia w czwartek, 22 grudnia 2005 r., czyli w terminie zapadalności wcześniejszej operacji tego rodzaju. Z powodu błędnej oferty przetargowej EBC nie mógł jednak zrealizować pełnej kwoty nowej operacji, z której na wymienioną wyżej datę rozliczone zostało jedynie 12,5 mld euro. Pozostała kwota 17,5 mld euro została następnie przydzielona w drodze wyjątkowej operacji refinansującej w oparciu o normalne procedury dłuższej operacji refinansującej w czwartek, 22 grudnia 2005 r., oraz rozliczona w piątek, 23 grudnia. Termin zapadalności obu operacji refinansujących przypada w czwartek, 30 marca 2006 r.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja aktywów 5.5) było bliskie zeru (podobnie jak w poprzednim tygodniu); również wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) było bliskie zeru (w porównaniu z 0,1 mld euro w poprzednim tygodniu).

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych obszaru euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 7,6 mld euro do poziomu 150,7 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 148.133 −165
2 Należności od nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 152.014 −4.697
2.1 Należności od MFW 16.440 −3.140
2.2 Rachunki w bankach i inwestycje w papiery wartościowe, udzielone kredyty oraz inne aktywa zagraniczne 135.574 −1.557
3 Należności od rezydentów obszaru euro w walutach obcych 23.960 1.354
4 Należności od nierezydentów obszaru euro w euro 9.289 −167
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe oraz udzielone kredyty 9.289 −167
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 404.019 5.503
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 314.002 5.502
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 90.017 17
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym na koniec dnia 0 0
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 −16
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro 3.500 297
7 Papiery wartościowe rezydentów obszaru euro w euro 94.435 576
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 40.274 −388
9 Pozostałe aktywa 144.125 493
Aktywa razem 1.019.749 2.806
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 567.962 9.366
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 150.732 −7.658
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 150.714 −7.569
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 18 −89
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro 207 −12
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec pozostałych rezydentów obszaru euro w euro 43.476 1.087
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 35.559 1.047
5.2 Pozostałe zobowiązania 7.917 40
6 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w euro 12.364 299
7 Zobowiązania wobec rezydentów obszaru euro w walutach obcych 480 70
8 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 8.424 −17
8.1 Zobowiązania z tytułu depozytów, prowadzonych rachunków oraz pozostałe zobowiązania 8.424 −17
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 5.885 0
10 Pozostałe zobowiązania 68.041 −332
11 Różnice z aktualizacji wyceny 103.749 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 58.429 3
Pasywa razem 1.019.749 2.806
KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami