Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika Euro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 23. decembru 2005

28. decembra 2005

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom 23. decembra 2005 došlo k poklesu v stave zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) o 165 mil. EUR v dôsledku predaja zlata dvomi centrálnymi bankami Eurosystému (v súlade so Zmluvou centrálnych bánk o zlate z 27. septembra 2004).

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií znížila o 3,4 mld. EUR na 161,2 mld. EUR.

Objem obchodovateľných cenných papierov rezidentov eurozóny v eurách v držbe Eurosystému (položka 7 na strane aktív) sa zvýšil o 0,6 mld. EUR na 94,4 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) stúpla o 9,4 mld. EUR na 568 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa zvýšil o 1 mld. EUR na 35,6 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa zvýšil o 5,6 mld. EUR na 404 mld. EUR. V stredu 21. decembra 2005 bol splatný hlavný refinančný obchod v objeme 308,5 mld. EUR a bol uzavretý ďalší vo výške 314 mld. EUR.

V ten istý deň ECB zabezpečila uzavretie obvyklého dlhodobejšieho refinančného obchodu v objeme 30 mld. EUR na štvrtok 22. decembra 2005, v deň splatnosti predchádzajúceho dlhodobejšieho refinančného obchodu. Kvôli chybnej ponuke však ECB nemohla uskutočniť tento nový dlhodobejší refinančný obchod v štandardnej čiastke a obchod bol v daný deň uzavretý len v objeme 12,5 mld. EUR. Následne vo štvrtok 22. decembra 2005 bola prostredníctvom mimoriadneho refinančného obchodu na základe bežných postupov dlhodobejších refinančných obchodov pridelená zvyšná čiastka 17,5 mld. EUR a obchod bol uzavretý v piatok 23. decembra. Oba refinančné obchody budú splatné vo štvrtok 30. marca 2006.

Objem jednodňových refinančných obchodov (položka 5.5 na strane aktív) bol takmer nulový (podobne ako v predchádzajúcom týždni) a objem jednodňových sterilizačných obchodov (položka 2.2 na strane pasív) bol tiež takmer nulový (v porovnaní s objemom 0,1 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

V dôsledku všetkých transakcií sa zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) znížil o 7,6 mld. EUR na 150,7 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 148 133 −165
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 152 014 −4 697
2.1 Pohľadávky voči MMF 16 440 −3 140
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 135 574 −1 557
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 23 960 1 354
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 9 289 −167
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 9 289 −167
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 404 019 5 503
5.1 Hlavné refinančné obchody 314 002 5 502
5.2 Dlhodobejšie refinančné obchody 90 017 17
5.3 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné obchody 0 0
5.5 Jednodňové refinančné obchody 0 0
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 −16
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 3 500 297
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 94 435 576
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 40 274 −388
9 Ostatné aktíva 144 125 493
Úhrn aktív 1 019 749 2 806
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 567 962 9 366
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 150 732 −7 658
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 150 714 −7 569
2.2 Jednodňové sterilizačné obchody 18 −89
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 0 0
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 207 −12
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 43 476 1 087
5.1 Verejná správa 35 559 1 047
5.2 Ostatné záväzky 7 917 40
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 12 364 299
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 480 70
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 8 424 −17
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 8 424 −17
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 5 885 0
10 Ostatné pasíva 68 041 −332
11 Účty precenenia 103 749 0
12 Kapitál a rezervy 58 429 3
Úhrn pasív 1 019 749 2 806
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá