Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 23 december 2005

28 december 2005

Posten die niet verband houden met monetaire-beleidstransacties

In de week die eindigde op 23 december 2005 was de daling van EUR 165 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de verkoop, in overeenstemming met de “Central Bank Gold Agreement” (Goudovereenkomst tussen de Centrale Banken) van 27 september 2004, van goud door twee centrale banken van het Eurosysteem.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 3,4 miljard naar EUR 161,2 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties.

De door het Eurosysteem aangehouden verhandelbare waardepapieren die zijn uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied en die luiden in euro (actiefpost 7) stegen met EUR 0,6 miljard naar EUR 94,4 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 9,4 miljard naar EUR 568 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 1 miljard naar EUR 35,6 miljard.

Posten die verband houden met monetaire-beleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 5,6 miljard naar EUR 404 miljard. Op woensdag 21 december 2005 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 308,5 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 314 miljard verrekend.

Op dezelfde dag trof de ECB de voorbereidingen voor de gebruikelijke langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 30 miljard ter verrekening op donderdag 22 december 2005, waarop een eerdere langerlopende herfinancieringstransactie zou vervallen. Een verkeerde inschrijving maakte het de ECB echter onmogelijk deze nieuwe langerlopende herfinancieringstransactie voor het gehele standaardbedrag uit te voeren, waardoor op de gespecificeerde dag slechts EUR 12,5 miljard werd verrekend. Het resterende bedrag van EUR 17,5 miljard werd daarna toegewezen door middel van een op de normale voor langerlopende herfinancieringstransacties geldende procedures gebaseerde additionele herfinancieringstransactie op donderdag 22 december 2005, welke werd verrekend op vrijdag 23 december 2005. Beide herfinancieringstransacties zullen vervallen op donderdag 30 maart 2006.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was vrijwel nihil (ongeveer hetzelfde als in de voorafgaande week), en het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) was eveneens vrijwel nihil (vergeleken met EUR 0,1 miljard in de voorafgaande week).

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 7,6 miljard naar EUR 150,7 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 148.133 −165
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 152.014 −4.697
2.1 Vorderingen op het IMF 16.440 −3.140
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 135.574 −1.557
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 23.960 1.354
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 9.289 −167
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 9.289 −167
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 404.019 5.503
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 314.002 5.502
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 90.017 17
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 0 0
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 −16
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 3.500 297
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 94.435 576
8 Overheidsschuld, luidende in euro 40.274 −388
9 Overige activa 144.125 493
Totaal activa 1.019.749 2.806
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 567.962 9.366
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 150.732 −7.658
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 150.714 −7.569
2.2 Depositofaciliteit 18 −89
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 0 0
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 207 −12
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 43.476 1.087
5.1 Overheid 35.559 1.047
5.2 Overige verplichtingen 7.917 40
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 12.364 299
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 480 70
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 8.424 −17
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 8.424 −17
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 5.885 0
10 Overige passiva 68.041 −332
11 Herwaarderingsrekeningen 103.749 0
12 Kapitaal en reserves 58.429 3
Totaal passiva 1.019.749 2.806