SØGEMULIGHEDER
Home Medier Explainers Forskning & Publikationer Statistik Pengepolitik Euroen Betalinger & Markeder Karriere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 23. december 2005

28. december 2005

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 23. december 2005, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 165 mio. euro som følge af to centralbanker i Eurosystemets salg af guld (i overensstemmelse med centralbankaftalen om guld af 27. september 2004).

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 3,4 mia. euro til 161,2 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner.

Eurosystemets beholdninger af omsættelige værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet (aktivpost 7) steg med 0,6 mia. euro til 94,4 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 9,4 mia. euro til 568 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 1 mia. euro til 35,6 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 5,6 mia. euro til 404 mia. euro. Onsdag den 21. december 2005 udløb en primær markedsoperation på 308,5 mia. euro, og en ny på 314 mia. euro blev afviklet.

Samme dag ønskede ECB at udføre den normale langfristede markedsoperation på 30 mia. euro med afvikling torsdag den 22. december 2005, hvor en tidligere langfristet markedsoperation udløb. Et forkert bud forhindrede imidlertid ECB i at tildele det fulde beløb ved den nye langfristede markedsoperation, og der blev derfor kun afviklet 12,5 mia. euro på den angivne dag. Det resterende beløb på 17,5 mia. euro blev efterfølgende tildelt torsdag den 22. december 2005 via en ekstraordinær markedsoperation, der blev udført i henhold til de normale procedurer for langfristede markedsoperationer og afviklet fredag den 23. december. Begge markedsoperationer udløber torsdag den 30. marts 2006.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) var praktisk taget nul (næsten det samme som i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) var ligeledes praktisk taget nul (mod 0,1 mia. euro i ugen før).

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 7,6 mia. euro til 150,7 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 148.133 −165
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 152.014 −4.697
2.1 Tilgodehavender hos IMF 16.440 −3.140
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 135.574 −1.557
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 23.960 1.354
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 9.289 −167
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 9.289 −167
4.2 Tilgodehavender opstået i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM II 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 404.019 5.503
5.1 Primære markedsoperationer 314.002 5.502
5.2 Langfristede markedsoperationer 90.017 17
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 0 0
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 −16
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 3.500 297
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 94.435 576
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 40.274 −388
9 Andre aktiver 144.125 493
Aktiver i alt 1.019.749 2.806
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 567.962 9.366
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 150.732 −7.658
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 150.714 −7.569
2.2 Indlånsfacilitet 18 −89
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 0 0
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 207 −12
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 43.476 1.087
5.1 Offentlig forvaltning og service 35.559 1.047
5.2 Andre forpligtelser 7.917 40
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 12.364 299
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 480 70
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 8.424 −17
8.1 Indlån og andre forpligtelser 8.424 −17
8.2 Forpligtelser opstået i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM II 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 5.885 0
10 Andre forpligtelser 68.041 −332
11 Revalueringskonti 103.749 0
12 Kapital og reserver 58.429 3
Passiver i alt 1.019.749 2.806