Meklēšanas opcijas
Home Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ieteikumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2005. gada 7. oktobrī

2005. gada 11. oktobrī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2005. gada 7. oktobrī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 98 milj. euro, vienai Eurosistēmas centrālajai bankai pārdodot zeltu (saskaņā ar 2004. gada 27. septembra Centrālo banku nolīgumu par zeltu).

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) faktiski nemainījās (165,5 mljrd. euro).

Eurosistēmas brīvi pārdodamo euro zonas rezidentu vērtspapīru euro (7. aktīvu postenis) apjoms pieauga par 0.7 mljrd. euro (līdz 91.6 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 3.1 mljrd. euro (līdz 536.3 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 17.5 mljrd. euro (līdz 40.3 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 6.1 mljrd. euro (līdz 377.9 mljrd. euro). Trešdien, 2005. gada 5. oktobrī galvenā refinansēšanas operācija 293.5 mljrd. euro apmērā sasniedza dzēšanas termiņu un tika noslēgta jauna 288 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija faktiski nulle (iepriekšējā nedēļā – 0.5 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.2 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 0.1 mljrd. euro).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 9 mljrd. euro (līdz 154.1 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 149,784 −98
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 161,314 1,272
2.1 SVF debitoru parādi 19,425 −14
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 141,889 1,286
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 21,155 −795
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 8,998 29
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 8,998 29
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 378,012 −6,002
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 288,000 −5,500
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 89,999 0
5.3 Precizējošās reverse operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reverse operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 12 −500
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 1 −2
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 3,686 294
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 91,560 710
8 Valdības parāds euro 40,753 30
9 Pārējie aktīvi 135,734 −449
Kopā aktīvi 990,996 −5,009
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 536,301 3,092
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 154,294 9,119
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 154,132 9,028
2.2 Noguldījumu iespēja 162 91
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reverse operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 0 0
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 152 25
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 48,207 −17,220
5.1 Saistības pret valdību 40,327 −17,524
5.2 Pārējās saistības 7,880 304
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 10,647 −410
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 240 −6
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 10,884 454
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 10,884 454
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 5,885 0
10 Pārējās saistības 62,233 −64
11 Pārvērtēšanas konti 103,749 0
12 Kapitāls un rezerves 58,404 1
Kopā pasīvi 990,996 −5,009
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem