Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 7 oktober 2005

11 oktober 2005

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 7 oktober 2005 motsvarade minskningen på 98 miljoner EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) försäljning av guld av en centralbank i Eurosystemet (i enlighet med centralbankernas överenskommelse om guld per den 27 september 2004).

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) var i stort sett oförändrad på 165,5 miljarder EUR.

Eurosystemets innehav av marknadsnoterade värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet (post 7 på tillgångssidan) ökade med 0,7 miljarder EUR till 91,6 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 3,1 miljarder EUR till 536,3 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 17,5 miljarder EUR till 40,3 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 6,1 miljarder EUR till 377,9 miljarder EUR. Onsdagen den 5 oktober 2005 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 293,5 miljarder EUR och ersattes med en ny på 288 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var nästan noll (jämfört med 0,5 miljarder EUR förra veckan) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 0,2 miljarder EUR (jämfört med 0,1 miljard EUR förra veckan).

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 9 miljarder EUR till 154,1 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 149.784 −98
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 161.314 1.272
2.1 Fordringar på IMF 19.425 −14
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 141.889 1.286
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 21.155 −795
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 8.998 29
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 8.998 29
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 378.012 −6.002
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 288.000 −5.500
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 89.999 0
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 12 −500
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 1 −2
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 3.686 294
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 91.560 710
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 40.753 30
9 Övriga tillgångar 135.734 −449
Summa tillgångar 990.996 −5.009
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 536.301 3.092
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 154.294 9.119
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 154.132 9.028
2.2 Inlåningsfacilitet 162 91
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 0 0
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 152 25
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 48.207 −17.220
5.1 Offentliga sektorn 40.327 −17.524
5.2 Övriga skulder 7.880 304
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 10.647 −410
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 240 −6
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 10.884 454
8.1 Inlåning och övriga skulder 10.884 454
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 5.885 0
10 Övriga skulder 62.233 −64
11 Värderegleringskonton 103.749 0
12 Eget kapital 58.404 1
Summa skulder 990.996 −5.009

Kontakt för media