Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 7. oktobra 2005

11. oktober 2005

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 7. oktobra 2005, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 98 milijonov EUR, kar odraža prodajo zlata, ki jo je izvedla ena od centralnih bank Eurosistema (skladno s Sporazumom centralnih bank o zlatu z dne 27. septembra 2004).

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) je ostalo skoraj nespremenjeno na ravni 165,5 milijarde EUR.

Imetje Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih rezidentov euroobmočja v eurih (postavka sredstev 7) se je povečalo za 0,7 milijarde EUR na 91,6 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 3,1 milijarde EUR na 536,3 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 17,5 milijarde EUR na 40,3 milijarde EUR.

Postavke v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 6,1 milijarde EUR na 377,9 milijarde EUR. V sredo, 5. oktobra 2005, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 293,5 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 288 milijard EUR.

Zadolževanje prek odprte ponudbe mejnega posojanja (postavka sredstev 5.5) je bilo skoraj enako nič (v primerjavi s prejšnjim tednom, ko je znašalo 0,5 milijarde EUR), medtem ko je uporaba odprte ponudbe deponiranja likvidnosti čez noč (postavka obveznosti 2.2) znašala 0,2 milijarde EUR (v primerjavi s prejšnjim tednom, ko je znašala 0,1 milijarde EUR).

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 9 milijard EUR na 154,1 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 149.784 −98
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 161.314 1.272
2.1 Terjatve do MDS 19.425 −14
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 141.889 1.286
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 21.155 −795
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 8.998 29
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 8.998 29
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 378.012 −6.002
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 288.000 −5.500
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 89.999 0
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojanja 12 −500
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 1 −2
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 3.686 294
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 91.560 710
8 Dolg širše države v EUR 40.753 30
9 Druga sredstva 135.734 −449
Skupaj sredstva 990.996 −5.009
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 536.301 3.092
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 154.294 9.119
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 154.132 9.028
2.2 Odprta ponudba mejnega deponiranja likvidnosti čez noč 162 91
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 152 25
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 48.207 −17.220
5.1 Širša država 40.327 −17.524
5.2 Druge obveznosti 7.880 304
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 10.647 −410
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 240 −6
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 10.884 454
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 10.884 454
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 5.885 0
10 Druge obveznosti 62.233 −64
11 Računi prevrednotenja 103.749 0
12 Kapital in rezerve 58.404 1
Skupaj obveznosti 990.996 −5.009

Stiki za medije