Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 7 października 2005 r.

11 października 2005 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu kończącym się 7 października 2005 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) obniżył się o 98 mln euro w wyniku sprzedaży złota przez jeden z banków centralnych Eurosystemu (zgodnie z Umową banków centralnych w sprawie złota z 27 września 2004 r.).

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) pozostała na praktycznie niezmienionym poziomie 165,5 mld euro.

Zasoby zbywalnych papierów wartościowych rezydentów obszaru euro w euro w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7) wzrosły o 0,7 mld euro do poziomu 91,6 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) wzrósł o 3,1 mld euro do poziomu 536,3 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) obniżyły się o 17,5 mld euro do poziomu 40,3 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan kredytów netto udzielonych przez Eurosystem instytucjom kredytowym (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 6,1 mld euro do poziomu 377,9 mld euro. W środę, 5 października 2005 r., przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 293,5 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 288 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja aktywów 5.5) było bliskie zeru (w porównaniu do 0,5 mld euro w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 0,2 mld euro (w porównaniu do 0,1 mld euro w poprzednim tygodniu).

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych obszaru euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 9 mld euro do poziomu 154,1 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 149.784 −98
2 Należności od nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 161.314 1.272
2.1 Należności od MFW 19.425 −14
2.2 Rachunki w bankach i inwestycje w papiery wartościowe, udzielone kredyty oraz inne aktywa zagraniczne 141.889 1.286
3 Należności od rezydentów obszaru euro w walutach obcych 21.155 −795
4 Należności od nierezydentów obszaru euro w euro 8.998 29
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe oraz udzielone kredyty 8.998 29
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 378.012 −6.002
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 288.000 −5.500
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 89.999 0
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym na koniec dnia 12 −500
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 1 −2
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro 3.686 294
7 Papiery wartościowe rezydentów obszaru euro w euro 91.560 710
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 40.753 30
9 Pozostałe aktywa 135.734 −449
Aktywa razem 990.996 −5.009
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 536.301 3.092
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 154.294 9.119
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 154.132 9.028
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 162 91
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro 152 25
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec pozostałych rezydentów obszaru euro w euro 48.207 −17.220
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 40.327 −17.524
5.2 Pozostałe zobowiązania 7.880 304
6 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w euro 10.647 −410
7 Zobowiązania wobec rezydentów obszaru euro w walutach obcych 240 −6
8 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 10.884 454
8.1 Zobowiązania z tytułu depozytów, prowadzonych rachunków oraz pozostałe zobowiązania 10.884 454
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 5.885 0
10 Pozostałe zobowiązania 62.233 −64
11 Różnice z aktualizacji wyceny 103.749 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 58.404 1
Pasywa razem 990.996 −5.009

Kontakt z mediami